ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes

dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

Prezes Honorowa

+ dr hab. Wita Szulc, prof. UWr

V-ce prezes

mgr Ireneusz Lesicki

Sekretarz

  mgr Tomasz Kuta  

mgr Katarzyna Szeliga

Skarbnik

dr Diana Gulińska – Grzeluszka

———————————————————————————————————————————–

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Dorota Lesicka

Rzecznik medialny

mgr Tomasz Kuta

Reprezentant ds. kontaktu z ECArTE

mgr Jolanta Gisman- Stoch

 

  dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

Pedagog, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii – autorka ponad 2000 h warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych. Autorka 2 monografii i ponad 50 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych.
Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresie pedagogiki otrzymała w 2005 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Terapeutyczny wymiar działań teatralnych w procesie kształtowania i rozwijania poczucia godności własnej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, doktorat zatwierdzony został w 2008 roku przez ECArTE ( Consortium for Arts Therapies in Education) a podpisany przez dr Sarah Scoble, prezydenta ECArTE, Anglia.
Zajmuje się problematyką dotycząca skuteczności kreacji teatralnej w procesie rozwijania potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi, także wykluczonych społecznie oraz badaniem uwarunkowania efektywności warsztatu twórczego jako metody pedagogicznej i arteterapeutycznej. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, autorka i realizatorka sesji pt. Teatr podążający za osobą organizowanej w ramach projektu „Więcej niż teatr” organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. W 2017 roku na wniosek Zarządu ECArTE pełni funkcję konsultanta merytorycznego w zespole ekspertów przygotowujących 14. Europejską Konferencję ECArTE pod hasłem „Traditions in Transition – New Articulatons in The Arts Therapies”, która odbyła się w Krakowie w dniach 13-16.09.2017.Współzałożycielka i obecnie Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA).

W roku 2019 otrzymała osobiste zaproszenie od The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence na Międzynarodową sesję dotyczą Arteterapii w Polsce w Rezydencji Ambasador USA w Warszawie. (The International  Listening Session on Art Therapy in Poland, the event with The Second Lady of the United States Mrs. Karen Pence in Ambassador’s Residence in Warsaw).

prof. UWr dr hab. Wita Szulc

Należy do grona prekursorów arteterapii w Polsce. Twórczyni koncepcji „Arteterapii opartej na kulturze”, inaczej „Kulturoterapii”, w tym unikatowej klasyfikacji 13 dziedzin terapii z udziałem sztuki (1988/1994). Specjalizuje się w biblioterapii i łączonych formach arteterapii (Mixed Arts Therapies) oraz badaniach nad historią i metodologią arteterapii. Z wykształcenia filolog klasyczny (mgr), kulturoznawca (dr n. hum.) pedagog (dr hab.), bibliotekarz dyplomowany (egzamin państwowy), certyfikowany doradca rodzinny (Tow. Rozwoju Rodziny), andragog i dypl. pracownik kulturalno – oświatowy (studia podyplomowe). Posiada wykształcenie muzyczne.
Bezpośrednio po studiach, w drugiej połowie lat 60. XX w. pracowała na stanowisku kierowniczki świetlicy i biblioteki w zakładzie przemysłowym na peryferiach Poznania. Doświadczenia z tego okresu życia wykorzystała jako temat rozprawy doktorskiej pt. „Model potrzeb kulturalnych w polityce społecznej Polski Ludowej” obronionej w roku 1977 na Uniwersytecie Wrocławskim a wydanej w formie książki w roku 2008.
Doświadczenie kliniczne i dydaktyczne zdobywała jako adiunkt Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie stosowała kulturoterapię, biblioterapię i muzykoterapię w szpitalach klinicznych AM na oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, Ortopedii i Rehabilitacji oraz Neurologii Wieku Rozwojowego a jednocześnie prowadziła zajęcia pt. „Kulturoterapia” i „Sztuka w medycynie” dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego (1980 – 2003).
Jako profesor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu zainicjowała na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu pierwsze w Polsce studia licencjackie (1996) i podyplomowe „Arteterapia” (2000) łączące edukację wczesnoszkolną z arteterapią. Jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego kontynuowała działalność naukową i dydaktyczną w dziadzinie arteterapii prowadząc m.in. studia doktorskie zakończone promocją czterech doktorów nauk humanistycznych na podstawie dysertacji poświęconych: teatroterapii osób o obniżonej sprawności intelektualnej (dr A. Stefańska), muzykoterapii dzieci agresywnych (dr Diana Gulińska – Grzeluszka), arteterapii dzieci nieśmiałych (dr J. Gladyszewska-Cylulko) i arteterapii w klasach integracyjnych (dr M. Gutowski).
Regularne zajęcia z arteterapii, według programów autorskich, prowadziła też na studiach przed i podyplomowych w różnych innych uczelniach na terenie kraju, m.in. w Lublinie, Gnieźnie, Lubinie, Sosnowcu i Legnicy. Na zaproszenie uczelni zagranicznych miała wykłady gościnne w Konserwatorium we Lwowie, Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie, Uniwersytetach Pedagogicznych w Wilnie (Litwa) Żytomierzu (Ukraina), Ljepai (Łotwa). W ramach programu „Erasmus” dwukrotnie prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Cukurova” w Adanie (Turcja). W ramach międzynarodowego projektu „Musa” (Sztuka w szpitalach dziecięcych) była ekspertem ze strony polskiej i prezentowała wyniki badań własnych na kończącej projekt konferencji w Ankonie (Włochy, 2016). Występowała z referatami lub posterami na kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
W Kaliszu była współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. W latach 1998 – 2012 reprezentowała Polskę w Europejskim Komitecie Muzykoterapii EMTC.
Jest członkiem zespołu redakcyjnego („Contact person”) czasopisma Nordic Journal of Music Therapy i przewodniczącą Rady Naukowej „Przeglądu Biblioterapeutycznego”.
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej współpracuje z ECArte (European Consortium for Arts Therapies Education) jako Regionalny a następnie Globalny przedstawiciel tej organizacji. Dzięki, m.in. jej staraniom do elitarnego grona członków ECArTE przyjęty został w roku 2007 Uniwersytet Wrocławski, a w roku 2020 Uniwersytet Zielonogórski, którego aktualnie jest profesorem.
Autorka ponad 250 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych wydanych w językach polskim, angielskim, rosyjskim, włoskim i łotewskim oraz kilkunastu książek :
– W. Szulc, Kulturoterapia. Skrypt dla Akademii Medycznej. (1988) AM , Poznań
– W. Szulc, Sztuka i terapia (1993) CDSKM Warszawa
– W. Szulc, Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno – oświatowej w lecznictwie. ( 1994) (wyróżniona nagrodą indywidualną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za rok 1995; rozprawa habilitacyjna).
– W. Szulc, Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu (2001) AM ,Poznań
– W. Szulc, Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji (2005) -UMCS, Lublin
– W. Szulc, Kultura dla mas Polski Ludowej. Wizje ideologów, publicystów i twórców z lat 1944 – 1956. (2008) „Atut”, Wrocław
– Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich. Uniwersytet Wrocławski w „ECArTE” (Red. naukowa W. Szulc przy współpracy M. Furmanowskiej i J. Gładyszewskiej – Cylulko). „Atut”, Wrocław 2010
– W. Szulc, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. (2011) „Difin” Warszawa
– W. Szulc, Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna. (2013) „Arteer”, Warszawa
– W. Szulc, Arteterapia oparta na wiedzy. Wiedza przydatna organizatorom, nauczycielom i uczestnikom arteterapii. (2014) PWSZ im. Witelona w Legnicy. (publikacja dotowana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego)
– W. Szulc, Wiedza o arteterapii dla pedagogów i promotorów zdrowia. (2018) PWSZ im. Witelona w Legnicy

  mgr Ireneusz Lesicki

Certyfikowany arteterapeuta. Muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), przewodniczący sekcji muzykoterapii i wiceprezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Oligofrenopedagog (UAM Poznań), pedagog leczniczy- II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pedagogiki leczniczej. Członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego ASTER. Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu. Jest wykładowcą – realizuje autorskie programy na kilku uczelniach. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu muzykoterapii oraz pedagogiki leczniczej i specjalnej w ramach studiów podyplomowych. Bierze udział w szkoleniu kadr pedagogicznych w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych w obszarze muzykoterapii i arteterapii oraz pedagogiki leczniczej. Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo- Rehabilitacyjnym ”Start” w Poznaniu prowadząc turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Współpracuje z Polskim Instytutem Choreoterapii prowadząc szkolenia i mentoring dla słuchaczy kursów. W 2014 roku prowadził warsztaty i szkolenia z zakresu arteterapii w ramach europejskiego projektu „Startujmy ze STARTEM” w Bułgarii.Realizował cykl warsztatów w ramach projektów wspieranych przez PFRON p.n. „Twoje bariery Twoim wyzwaniem”, program „Animatora aktywności życiowej osób niepełnosprawnych”. Jest twórcą autorskiego programu z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów p.n. „Aktywne zajęcia dla seniorów” oraz „Aktywni seniorzy” w ramach projektów Miasta Poznań dla seniorów. Jest zafascynowany muzykoterapią aktywną i jej wpływam na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych z zakresu pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii. Na wielu z nich wygłaszał odczyty i prowadził warsztaty. Jest współtwórcą biuletynu Stowarzyszenia ASTER „KIEKRZ”, do którego pisze artykuły. Z wielką pasją i zaangażowaniem występuje jako konferansjer imprez dla dzieci, przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych i festiwalach muzycznych .Współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej w Wielkopolsce. W wolnych chwilach maluje obrazy.

mgr Tomasz Kuta

Psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Dyrektor ds doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, arteterapii w podejściu klinicznym, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii
www.tomaszkuta.pl