Prezes

dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

Prezes Honorowa

dr hab. Wita Szulc, prof. UWr

V-ce prezes

mgr Ireneusz Lesicki

Sekretarz

  mgr Tomasz Kuta  

mgr Katarzyna Szeliga

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr Dorota Lesicka

 

Skarbnik

dr Diana Gulińska – Grzeluszka

Rzecznik medialny

mgr Tomasz Kuta

 

  dr hab. Anita Stefańska, prof. UAM

Pedagog, profesor na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany arteterapeuta, edukator i animator polskiego i międzynarodowego ruchu arteterapii – autorka ponad 2000 h warsztatów arteterapii i teatroterapii realizowanych w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, artystów, terapeutów, instruktorów i pracowników socjalnych. Autorka 2 monografii i ponad 50 artykułów naukowych, redaktorka prac zbiorowych.
Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresie pedagogiki otrzymała w 2005 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Terapeutyczny wymiar działań teatralnych w procesie kształtowania i rozwijania poczucia godności własnej u młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, doktorat zatwierdzony został w 2008 roku przez ECArTE ( Consortium for Arts Therapies in Education) a podpisany przez dr Sarah Scoble, prezydenta ECArTE, Anglia.
Zajmuje się problematyką dotycząca skuteczności kreacji teatralnej w procesie rozwijania potencjału dzieci, młodzieży i dorosłych ludzi z różnego typu zaburzeniami rozwojowymi, także wykluczonych społecznie oraz badaniem uwarunkowania efektywności warsztatu twórczego jako metody pedagogicznej i arteterapeutycznej. Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych. W 2016 roku, w ramach obchodów „Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, autorka i realizatorka sesji pt. Teatr podążający za osobą organizowanej w ramach projektu “Więcej niż teatr” organizowanego przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. W 2017 roku na wniosek Zarządu ECArTE pełni funkcję konsultanta merytorycznego w zespole ekspertów przygotowujących 14. Europejską Konferencję ECArTE pod hasłem „Traditions in Transition – New Articulatons in The Arts Therapies”, która odbyła się w Krakowie w dniach 13-16.09.2017.Współzałożycielka i obecnie Prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS, członek North American Drama Therapy Association (NADTA).

prof. UWr dr hab. Wita Szulc

Należy do grona prekursorów arteterapii w Polsce. Twórczyni koncepcji „Arteterapii opartej na kulturze”, inaczej „Kulturoterapii”, w tym unikatowej klasyfikacji 13 dziedzin terapii z udziałem sztuki (1988/1994). Specjalizuje się w biblioterapii i łączonych formach arteterapii (Mixed Arts Therapies) oraz badaniach nad historią i metodologią arteterapii. Z wykształcenia filolog klasyczny (mgr), kulturoznawca (dr n. hum.) pedagog (dr hab.), bibliotekarz dyplomowany (egzamin państwowy), certyfikowany doradca rodzinny (Tow. Rozwoju Rodziny), andragog i dypl. pracownik kulturalno – oświatowy (studia podyplomowe). Posiada wykształcenie muzyczne.
Bezpośrednio po studiach, w drugiej połowie lat 60. XX w. pracowała na stanowisku kierowniczki świetlicy i biblioteki w zakładzie przemysłowym na peryferiach Poznania. Doświadczenia z tego okresu życia wykorzystała jako temat rozprawy doktorskiej pt. „Model potrzeb kulturalnych w polityce społecznej Polski Ludowej” obronionej w roku 1977 na Uniwersytecie Wrocławskim a wydanej w formie książki w roku 2008.
Doświadczenie kliniczne i dydaktyczne zdobywała jako adiunkt Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie stosowała kulturoterapię, biblioterapię i muzykoterapię w szpitalach klinicznych AM na oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, Ortopedii i Rehabilitacji oraz Neurologii Wieku Rozwojowego a jednocześnie prowadziła zajęcia pt. „Kulturoterapia” i „Sztuka w medycynie” dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego (1980 – 2003).
Jako profesor Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu zainicjowała na Wydziale Pedagogiczno – Artystycznym UAM w Kaliszu pierwsze w Polsce studia licencjackie (1996) i podyplomowe „Arteterapia” (2000) łączące edukację wczesnoszkolną z arteterapią. Jako profesor Uniwersytetu Wrocławskiego kontynuowała działalność naukową i dydaktyczną w dziadzinie arteterapii prowadząc m.in. studia doktorskie zakończone promocją czterech doktorów nauk humanistycznych na podstawie dysertacji poświęconych: teatroterapii osób o obniżonej sprawności intelektualnej (dr A. Stefańska), muzykoterapii dzieci agresywnych (dr Diana Gulińska – Grzeluszka), arteterapii dzieci nieśmiałych (dr J. Gladyszewska-Cylulko) i arteterapii w klasach integracyjnych (dr M. Gutowski).
Regularne zajęcia z arteterapii, według programów autorskich, prowadziła też na studiach przed i podyplomowych w różnych innych uczelniach na terenie kraju, m.in. w Lublinie, Gnieźnie, Lubinie, Sosnowcu i Legnicy. Na zaproszenie uczelni zagranicznych miała wykłady gościnne w Konserwatorium we Lwowie, Uniwersytecie „Tor Vergata” w Rzymie, Uniwersytetach Pedagogicznych w Wilnie (Litwa) Żytomierzu (Ukraina), Ljepai (Łotwa). W ramach programu „Erasmus” dwukrotnie prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Cukurova” w Adanie (Turcja). W ramach międzynarodowego projektu „Musa” (Sztuka w szpitalach dziecięcych) była ekspertem ze strony polskiej i prezentowała wyniki badań własnych na kończącej projekt konferencji w Ankonie (Włochy, 2016). Występowała z referatami lub posterami na kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.
W Kaliszu była współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. W latach 1998 – 2012 reprezentowała Polskę w Europejskim Komitecie Muzykoterapii EMTC.
Jest członkiem zespołu redakcyjnego („Contact person”) czasopisma Nordic Journal of Music Therapy i przewodniczącą Rady Naukowej „Przeglądu Biblioterapeutycznego”.
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej współpracuje z ECArte (European Consortium for Arts Therapies Education) jako Regionalny a następnie Globalny przedstawiciel tej organizacji. Dzięki, m.in. jej staraniom do elitarnego grona członków ECArTE przyjęty został w roku 2007 Uniwersytet Wrocławski, a w roku 2020 Uniwersytet Zielonogórski, którego aktualnie jest profesorem.
Autorka ponad 250 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych wydanych w językach polskim, angielskim, rosyjskim, włoskim i łotewskim oraz kilkunastu książek :
– W. Szulc, Kulturoterapia. Skrypt dla Akademii Medycznej. (1988) AM , Poznań
– W. Szulc, Sztuka i terapia (1993) CDSKM Warszawa
– W. Szulc, Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno – oświatowej w lecznictwie. ( 1994) (wyróżniona nagrodą indywidualną Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za rok 1995; rozprawa habilitacyjna).
– W. Szulc, Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu (2001) AM ,Poznań
– W. Szulc, Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji (2005) -UMCS, Lublin
– W. Szulc, Kultura dla mas Polski Ludowej. Wizje ideologów, publicystów i twórców z lat 1944 – 1956. (2008) „Atut”, Wrocław
– Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich. Uniwersytet Wrocławski w „ECArTE” (Red. naukowa W. Szulc przy współpracy M. Furmanowskiej i J. Gładyszewskiej – Cylulko). „Atut”, Wrocław 2010
– W. Szulc, Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. (2011) „Difin” Warszawa
– W. Szulc, Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna. (2013) „Arteer”, Warszawa
– W. Szulc, Arteterapia oparta na wiedzy. Wiedza przydatna organizatorom, nauczycielom i uczestnikom arteterapii. (2014) PWSZ im. Witelona w Legnicy. (publikacja dotowana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego)
– W. Szulc, Wiedza o arteterapii dla pedagogów i promotorów zdrowia. (2018) PWSZ im. Witelona w Legnicy

  mgr Ireneusz Lesicki

Certyfikowany arteterapeuta. Muzykoterapeuta (Akademia Muzyczna we Wrocławiu), przewodniczący sekcji muzykoterapii i wiceprezes Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Oligofrenopedagog (UAM Poznań), pedagog leczniczy- II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pedagogiki leczniczej. Członek Zarządu Głównego Muzykoterapeutów Polskich. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego ASTER. Jako pedagog specjalny i muzykoterapeuta od 30 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Poznaniu. Jest wykładowcą – realizuje autorskie programy na kilku uczelniach. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu muzykoterapii oraz pedagogiki leczniczej i specjalnej w ramach studiów podyplomowych. Bierze udział w szkoleniu kadr pedagogicznych w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w ramach kursów doskonalących i kwalifikacyjnych w obszarze muzykoterapii i arteterapii oraz pedagogiki leczniczej. Prowadzi szkolenia i wykłady na temat metodyki pracy z dziećmi w placówkach leczniczych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sportowo- Rehabilitacyjnym ”Start” w Poznaniu prowadząc turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi. Współpracuje z Polskim Instytutem Choreoterapii prowadząc szkolenia i mentoring dla słuchaczy kursów. W 2014 roku prowadził warsztaty i szkolenia z zakresu arteterapii w ramach europejskiego projektu „Startujmy ze STARTEM” w Bułgarii.Realizował cykl warsztatów w ramach projektów wspieranych przez PFRON p.n. „Twoje bariery Twoim wyzwaniem”, program „Animatora aktywności życiowej osób niepełnosprawnych”. Jest twórcą autorskiego programu z zakresu muzykoterapii i arteterapii dla seniorów p.n. „Aktywne zajęcia dla seniorów” oraz „Aktywni seniorzy” w ramach projektów Miasta Poznań dla seniorów. Jest zafascynowany muzykoterapią aktywną i jej wpływam na rehabilitację fizyczną i psychiczną. Jest współorganizatorem wielu konferencji naukowych z zakresu pedagogiki leczniczej, muzykoterapii i arteterapii. Na wielu z nich wygłaszał odczyty i prowadził warsztaty. Jest współtwórcą biuletynu Stowarzyszenia ASTER „KIEKRZ”, do którego pisze artykuły. Z wielką pasją i zaangażowaniem występuje jako konferansjer imprez dla dzieci, przeglądach artystycznych osób niepełnosprawnych i festiwalach muzycznych .Współpracuje z warsztatami terapii zajęciowej w Wielkopolsce. W wolnych chwilach maluje obrazy.

mgr Tomasz Kuta

Psycholog, logopeda, pedagog. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros. Dyrektor ds doskonalenia zawodowego Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Instytut Edukacji Psychologii i Terapii w Gliwicach. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem. W 2016 roku, w ramach obchodów “Wrocław 2016. Europejska Stolica Kultury”, prowadził zajęcia dla praktyków teatru, krytyków teatralnych, animatorów społecznych, dziennikarzy oraz doktorantów. Kierownik merytoryczny studiów z zakresu arteterapii, arteterapii w podejściu klinicznym, a także terapii dzieci i młodzieży. Współpracuje z uczelniami prowadząc konwersatoria, wykłady i ćwiczenia z szeroko rozumianej terapii przez sztukę, psychologii oraz pedagogiki. Autor publikacji naukowych dotyczących niepełnosprawności oraz arteterapii
www.tomaszkuta.pl