Regulamin przyznawania

CERTYFIKATU ARTETERAPEUTY nadawanego przez Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros”

I. Informacje ogólne

1§. Certyfikaty przyznawane przez Komisję Certyfikacyjną, a powołaną przez Zarząd Główny SAP „Kajros” będą posiadały następujące specjalizacje: arteterapia wizualna, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, dramaterapia

2§. Stowarzyszenie przyznaje dwa odrębne certyfikaty:
a) Certyfikat Arteterapeuty,
b) Certyfikat Edukatora Arteterapii

a) Certyfikat Arteterapeuty poświadcza kompetencje zawodowe do prowadzenia arteterapii z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w zakresie:

  • arteterapii wizualnej
  • muzykoterapii
  • choreoterapii
  • biblioterapii
  • dramaterapii

b) Certyfikat Edukatora Arteterapii poświadcza kompetencje zawodowe w zakresie praktyki i edukacji arteterapeutycznej

3§. Certyfikat Arteterapeuty może otrzymać członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros” z wykształceniem wyższym po dopełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie

II. Warunki uzyskania Certyfikatu Arteterapeuty

4§. Warunki uzyskania Certyfikatu Arteterapeuty:

Kandydat ubiegający się o certyfikat Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros zobowiązany jest uzyskać:

200 punktów certyfikacyjnych obliczanych zgodnie z poniższą tabelą, a także: członkostwo w SAP Kajros co najmniej rok, a także potwierdzenie opłacenia składek oraz pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komisję Certyfikacyjną

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIAILOŚĆ PUNKTÓW
1. Ukończone studia licencjackie, lub podyplomowe w zakresie arteterapii , lub studia  magisterskie w zakresie psychologii, w zakresie sztuki, lub ukończone kształcenie w zakresie psychoterapii, także magisterskie z dziedzin pokrewnych (pedagogika, pedagogika specjalna, animacja kultury).
O certyfikat mogą ubiegać się także osoby legitymujące się dyplomem
lekarza medycyny, pielęgniarstwa, teologii lub filozofii, które
dodatkowo odbyły kształcenie podyplomowe w zakresie arteterapii

20

FORMY KSZTAŁCENIA 
1. Uczestnictwo czynne w konferencjach, sympozjach, warsztatach
Udział czynny w co najmniej 3 konferencjach (15 punktów), przeprowadzenie co najmniej 3 warsztatów w ramach konferencji (15 punktów)
30
2. Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez SAP Kajros i jego członków/przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia lub warsztatu dla innych certyfikowanych SAP Kajros10
3. Publikacje, artykuły w zakresie arteterapii (minimum 4 lub 2 w czasopismach recenzowanych/ naukowych/książkach)20
DOŚWIADCZENIE WŁASNE, PRAKTYKA 
1. Udział w sesjach terapeutycznych w charakterze koterapeuty/asystenta
lub sesjach szkoleniowych prowadzonych przez certyfikowanych
arteterapeutów (minimum 50 godzin)
Terapeuta szkoleniowy nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora, u którego odbywają się konsultacje eksperckie
25
2. Dziennik praktyk – udokumentowanie własnej działalności arteterapeutycznej /np.  płyty DVD z nagraniami cyklu sesji i ich opisem, np. dokumentacja fotograficzna, np. opis sesji terapeutycznych (minimum 45 godzin). O jego formie decyduje superwizor 45
3. Konsultacje eksperckie (minimum 50 godzin) (pisemne
potwierdzenie wiedzy teoretycznej, doświadczenia zawodowego i cech
osobowościowych kandydata w kontekście odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu arteterapii dokonane przez wybranych spośród certyfikowanych  ekspertów SAP Kajros). O formie kontaktu z kandydatem decyduje ekspert. O formie kontaktu z kandydatem decyduje ekspert.
1 h (zegarowa) szkolenia= 1 punkt szkoleniowy


Informacje ws kontaktu z superwizorem: rzecznik@kajros.pl
Godzina superwizji prowadzona przez ekspertów SAP Kajros wynosi 150 zł
50

5§. Warunki uzyskania Certyfikatu Edukatora Arteterapii:

Kandydat ubiegający się o certyfikat Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros zobowiązany jest uzyskać:

200 punktów certyfikacyjnych obliczanych zgodnie z poniższą tabelą, a także: członkostwo w SAP Kajros co najmniej rok, a także potwierdzenie opłacenia składek oraz pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komisję Certyfikacyjną

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIAILOŚĆ PUNKTÓW
1. Ukończone studia licencjackie, lub podyplomowe w zakresie arteterapii , lub studia  magisterskie w zakresie psychologii, w zakresie sztuki, lub ukończone kształcenie w zakresie psychoterapii, także magisterskie z dziedzin pokrewnych (pedagogika, pedagogika specjalna, animacja kultury). O certyfikat mogą ubiegać się także osoby legitymujące się dyplomem lekarza medycyny, pielęgniarstwa, teologii lub filozofii, które
dodatkowo odbyły kształcenie podyplomowe w zakresie arteterapii

20

FORMY KSZTAŁCENIA 
1. Uczestnictwo czynne w konferencjach, sympozjach, warsztatach, szkołach arteterapii SAP Kajros
Udział czynny w co najmniej 3 konferencjach (15 punktów), przeprowadzenie co najmniej 3 warsztatów w ramach konferencji (15 punktów) lub szkoły arteterapii SAP Kajros/ szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie (30 punktów)
30
2. Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez SAP Kajros i jego członków/przeprowadzenia co najmniej jednego szkolenia lub warsztatu dla innych certyfikowanych SAP Kajros w ramach doskonalenia arteterapeutów10
3. Publikacje, artykuły w zakresie arteterapii (minimum 4 lub 2 w czasopismach recenzowanych/ naukowych/książkach)20
DOŚWIADCZENIE WŁASNE, PRAKTYKA 
1. Udział w sesjach terapeutycznych w charakterze koterapeuty/asystenta
lub sesjach szkoleniowych prowadzonych przez certyfikowanych
arteterapeutów (minimum 50 godzin)
Terapeuta szkoleniowy nie może jednocześnie pełnić funkcji superwizora, u którego odbywają się konsultacje eksperckie
25
2. Dziennik praktyk – udokumentowanie własnej działalności arteterapeutycznej /np.  płyty DVD z nagraniami cyklu sesji i ich opisem, np. dokumentacja fotograficzna, np. opis sesji terapeutycznych (minimum 45 godzin). O jego formie decyduje superwizor45
3. Konsultacje eksperckie (minimum 50 godzin) (pisemne
potwierdzenie wiedzy teoretycznej, doświadczenia zawodowego i cech
osobowościowych kandydata w kontekście odpowiedzialności za samodzielne prowadzenie procesu arteterapii dokonane przez wybranych spośród certyfikowanych  ekspertów SAP Kajros). O formie kontaktu z kandydatem decyduje ekspert.
1 h (zegarowa) szkolenia= 1 punkt szkoleniowy

Informacje ws kontaktu z superwizorem: rzecznik@kajros.pl
Godzina superwizji prowadzona przez ekspertów SAP Kajros wynosi 150 zł
50

III. Procedura przyznawania Certyfikatów Arteterapeuty

6§.
Kandydat ubiegający się o Certyfikat Arteterapeuty składa wniosek wraz z
dokumentami potwierdzającymi dopełnienie warunków certyfikacyjnych do
Zarządu Głównego SAP „Kajros”

7§. Komisja Certyfikacyjna
sprawdza dostarczoną dokumentację. W przypadku spełnienia warunków
certyfikacyjnych podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu.

Ważność Certyfikatu określa się na 5 lat

8§. Decyzję o przedłużeniu ważności Certyfikatu podejmuje Komisja Certyfikacyjna na wniosek zainteresowanego

IV. Opłaty

9§.
Opłata rejestracyjna wnoszona wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania
certyfikacyjnego wynosi 100 zł. (płatne na konto Stowarzyszenia)

10§. Opłata za wydanie lub przedłużenie ważności Certyfikatu wynosi 200 zł (płatne na konto Stowarzyszenia)

11§. Wysokość wymienionych powyżej opłat może ulec zmianie.

V. Postanowienia końcowe

12§. Wzór Certyfikatu Arteterapeuty ustalony zostanie przez uchwałę ZG SAP „Kajros”.

13§. Osobą, którym odmówiono przyznania lub przedłużenia Certyfikatu Arteterapeuty
przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego SAP „Kajros” w terminie
do 14 dni

14§. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może dokonywać zmian w procedurze przyznawania Certyfikatów na podstawie analizy dotychczasowej pracy i osiągnięć kandydata.

15§. Regulamin i ewentualne jego zmiany zatwierdza Zarząd Główny SAP „Kajros”.

Informacja o dokumentach certyfikacyjnych dla ubiegających się o Certyfikat Arteterapeuty

1. Kandydat ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Arteterapeuty lub
Certyfikatu Edukatora Arteterapii przesyła listem poleconym do Zarządu
Głównego SAP „Kajros” następujące dokumenty:

– CV,

– wniosek o wszczęcie procedury certyfikacyjnej,

– opinię eksperta SAP Kajros na temat pracy arteterapeutycznej kandydata,

– kserokopie potwierdzające dopełnienie warunków certyfikacyjnych (m.in. zaświadczenia, certyfikaty ze szkoleń, warsztatów),

– kserokopia opłaty składek członkowskich za rok bieżący

Informacja o dokumentach certyfikacyjnych dla ubiegających się o przedłużenie Certyfikatu Arteterapeuty

Osoby posiadające certyfikat SAP Kajros odbywają regularną, co 5 lat, aktualizację swoich dokonań w postaci złożenia dokumentacji potwierdzającej kompetencje osobowościowe oraz szkoleniowe arteterapeuty Kajros.

ARTETERAPEUTA w celu odnowienia ważności certyfikatu składa:

– informację o aktualnie prowadzonej praktyce ARTETERAPEUTYCZNEJ, w tym:  miejsce, ilość godzin terapii, ilość i rodzaj klientów

– informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu certyfikatu

– oświadczenie, że od czasu uzyskania certyfikatu nie zaszły w jego życiu zawodowym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli ARTETERAPEUTY

– poświadczenie odbycia superwizji (od superwizora Arteterapii)/ terapii własnej