KODEKS ETYCZNY ARTETERAPEUTÓW


Wstęp
Arteterapeuci należący do Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros zgadzają się pracować z pełną, odpowiedzialnością społeczną i prawną. Wymagania te dotyczą, własnej osoby, zadań terapeutycznych i zobowiązań wobec osób, które wchodzą, w związek terapeutyczny.
Kodeks Etyczny służy ochronie pacjenta/klienta przed praktykami nieetycznymi, i zorientowaniu czlonków Stowarzyszenia w ich zachowaniach zawodowych.

1. Odpowiedzialność
1.1 Kodeks Etyczny Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich Kajros ma zastosowanie do indywidualnych zawodowych arteterapeutów.
1.2 Kodeks etyczny odnosi się do definicji arteterapii uznawanej i stosowanej przez jego członków.

2. Cele
2.1 Podstawowym celem Kodeksu etycznego będzie ochrona pacjentów/klientów przed (ewentua1ną) szkodą mogącą powstać w rezultacie nieetycznego zachowania arteterapeuty oraz gwarancja, że ich dobro zawsze będzie najwyższym prawem.
2.2 Cele pochodne Kodeksu etycznego zawsze będą podporządkowane bezpośrednio lub pośrednio temu głównemu celowi.
2.3 Wymienione wyżej cele będą miały pierwszeństwo przed innymi, takimi jak ochrona praw zawodowych, dobro i rozwój zawodowy członków, rozwój zawodu i ochrona tytułu zawodowego.

3. Ogólne obowiązki zawodowe
3.1 Arteterapeuta będzie działał zgodnie z ustalonymi standardami jakości mającymi zastosowanie do jego szczególnej roli zawodowej.
3.2 Artererapeuta będzie stosował się do zasad prawnych na szczeblu europejskim, krajowym lub lokalnym.
3.3 Arteterapeuta w miejscu swojej pracy nie będzie się angażował w żadne oficjalne i nieoficjalne struktury mogące pozostawać w konflikcie z podstawowym celem jakim jest ochrona bezpieczeństwa pacjenta i jego interes.
3.4 Arteterapeuta jest zobowiązany do podnoszenia i doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w organizowanych formach kształcenia (treningach) i superwizji.

4. Odpowiedzialność wobec pacjenta/klienta
4.1 Arteterapeuta musi być świadomy zależności zachodzących w związku terapeutycznym. Nie wolno mu wykorzystywać tego związku dla zaspokojenia własnych interesów emocjonalnych, seksualnych, społecznych lub ekonomicznych.
4.2 Arteterapeuta działa (pracuje) na podstawie kontraktu zawartego z pacjentem albo jego rodzicem, względnie opiekunem. Kontrakt ten pownien zawierać:
a) orientację arteterapeutyczną
b) cel i przewidywany czas trwania leczenia
c) opłatę (gdy jest przewidziana)
d) wyjaśnienie poufnego charakteru terapii, a w przypadku dziecka lub osoby młodej zobowiązanie do przestrzegania praw dziecka.
4.3 Terapeuta nie podejmuje się leczenia pacjenta/klienta w wypadku, kiedy nie jest kompetentny w zakresie szczególnych potrzeb terapeutycznych tej osoby. Dotyczy to tych technik terapeutycznych, które nie mieszczą się w programie kształcenia arteterapeuty.
4.4 Terapię prowadzi się jedynie na podstawie skierowania albo osobistego zgłoszenia się pacjenta. Arteterapeuta nie zabiega o klienta.
4.5 Arteterapeuta jest odpowiedzialny za pacjenta/klienta podczas sesji terapeutycznych i jest świadomy, że pewne sytuacje (takie jak padaczka) wymagają szybkiego dostępu do pomocy medycznej albo specjalnego wyposażenia.
4.6 Arteterapeuta musi być umysłowo i fizycznie zdolny do diagnozowania, leczenia, kształcenia, superwizji i prowadzenia pracy badawczo-naukowej.
4.7 W wypadku gdy instytucja nie zapewnia ubezpieczenia arteterapeuta musi ubezpieczyć się sam.

5. Odpowiedzialność wobec studentów, praktykantów i osób poddanych superwizji.
5.1 Osoby związane z kształceniem teoretycznym, superwizją i praktykami studenta nie mogą prowadzić terapii indywidualnej lub grupowej tego studenta.
5.2 Personel instytucji kształcący arteterapeutów ma poważne zobowiązana wobec rozwoju studentów jako kompetentnych terapeutów powinien o tym informować studentów i odpowiednie autorytety.
5.3 Trener/superwizor nie może przenieść odpowiedzia1ności klinicznej na studenta albo osobę poddawaną superwizji bez przeprowadzenia superwizji.

6. Poufność i ochrona danych osobowych.
6.1 Arteterapeuta zobowiązany jest do zachowania poufności informacji o pacjencie uzyskanych w trakcie leczenia.
Wyjątki:
a) podstawowe informacje niezbędne dla koordynacji całości leczenia mogą, być przekazane właściwym specjalistom
b) za zgodą pacjenta/klienta, jego opiekuna pewne informacje mogą być ujawnione dla celów kształcenia przy czym trenerzy zobowiązani są do przestrzegania tych samych zasad poufności jak terapeuta
c) za zgodą klienta/pacjenta, jego opiekuna pewne informacje mogą być anonimowo publikowane albo przedstawiane jako część studium przypadku albo pracy badawczej
d) w przypadku dziecka albo osoby młodej jeśli wymaga tego prawo informacja dla dobra dziecka musi być ujawniona.

7. Badania naukowe
7.1 We wszystkich badaniach naukowych z bezpośrednim albo pośrednim udziałem klientów/pacjentów pierwszeństwo mają ich jak najlepiej pojęte interesy i bezpieczeństwo o czym była już mowa w punktach 4-6.
7.2 Przed rozpoczęciem badań naukowych wymagana jest ich autoryzacja przez medyczną lub akademicką komisję ds. etyki.
7.3 Należy respektować prawa autorskie kolegów. W każdej prezentacji lub publikacji jasno zaznaczony musi być ich wkład pracy, za który należy podziękować.

8. Relacje zawodowe
8.1 Arteterapeuta dba o prawidłowe relacje i współpracę z kolegami.
8.2 Arteterapeuta powstrzymuje się od lekceważących uwag na temat kolegów, a w przypadku konfliktu poszukuje rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez obie strony.

9. Równość możliwości
9.1 Pacjenci/klienci mają równe prawa dostępu do diagnozy i leczenia niezależnie od rasy, religii, narodowości, płci, orientacji seksualnej lub jakiejkolwiek formy niesprawności niezależnie od dostępu do innych form terapii.
9.2 Kandydaci do zawodu muzykoterapeuty mają równe prawa do kształcenia, superwizji, licencji zawodowej, prowadzenia badań naukowych niezależnie od rasy, religii, arodowości, płci, orientacji seksualnej i niesprawności jeśli nie wpływa ona na kompetencje.

10. Przestrzeganie Kodeksu Etycznego Stowarzyszenia poprzez swoje organy.
10.1 Stowarzyszenie będzie badać czy nie doszło do ewentualnego naruszenia Kodeksu i w razie potrzeby dyscyplinować członków.
10.2 Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich Kajros jako całość ma obowiązek monitorowania w jaki sposób organizacje członkowskie radzą sobie z powyższymi procedurami.