Deklaracja członkowska

deklaracja

WYCIĄG ZE STATUTU
Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich

Rozdział I

Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny Stowarzyszenia

§1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich KAJROS, w skrócie SAP KAJROS

§2. Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Kalisz, terenem działalności – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§4. 1. Stowarzyszenie ma prawo używania okrągłej pieczęci z napisem – Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros” – Zarząd Główny oraz pieczęci podłużnej Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich „Kajros” Zarząd Główny z aktualnymi danymi kontaktowymi i rejestrowymi.

2. Stowarzyszenie działa w oparciu o następującą definicję arteterapii: „Arteterapia jest działalnością ukierunkowaną na człowieka i jego środowisko, mająca na celu przywrócenie, poprawę lub utrzymanie zdrowia i dobrej jakości życia, prowadzoną przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, której specyfika polega na tym, że do realizacji tego celu wykorzystuje sztukę, w różnych jej formach, traktowaną jako narzędzie terapeutyczne oraz związek terapeutyczny zachodzący między prowadzącym terapię a jego podopiecznym”

§5. Stowarzyszenie nie przewiduje posiadania oddziałów terenowych.

§6. Zarząd Stowarzyszenia jak i inne jego organy, nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu.

§7. Stowarzyszenie wydaje swoim członkom legitymacje potwierdzające przynależność do Stowarzyszenia we wskazanym okresie czasu.

§8. Stowarzyszenie przyznaje certyfikat arteterapeuty Kajros potwierdzający kompetencje do działalności z zakresu arteterapii. Warunki formalne i procedury uzyskiwania oraz odnowienia ważności certyfikatów arteterapeuty SAP Kajros szczegółowo wyznacza regulamin postępowania certyfikacyjnego.

Rozdział II.

Cele i środki działania Stowarzyszenia

§9. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

Pogłębienie wiedzy w zakresie nauk związanych z arteterapią, a w szczególności takich dziedzin arteterapeutycznych jak: arteterapia wizualna, muzykoterapia, biblioterapia, dramaterapia, terapia tańcem i ruchem oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie, podnoszenie wiedzy fachowej członków, współpraca z stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz arteterapii w kraju i za granicą, a także reprezentowanie arteterapii polskiej w kraju i zagranicą, krzewienie zasad kultury stosunków międzyludzkich, prowadzenie, wspomaganie oraz propagowanie działalności arteterapeutycznej, promocja młodego pokolenia arteterapeutów oraz idei arteterapii w kraju, również skupianie wokół Stowarzyszenia przedstawicieli nauki, kultury, sztuki oraz działaczy tych sfer zawodowych w kraju i za granicą.”

§10.1. Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez:

1) Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych poświęconych tematyce arteterapii.

2) Organizowanie szkoleń i wykładów.

3) Prowadzenie strony internetowej i szerzenie informacji o Stowarzyszeniu w mediach społecznościowych

4)Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z arteterapią. W szczególności władze Stowarzyszenia mają prawo uczestniczenia i wyrażania opinii o obsadzaniu fachowych stanowisk arteterapeutycznych w placówkach akredytowanych przez SAP Kajros

5) Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe w dziedzinie arteterapii

6) Przynależność do Europejskich i Światowych Stowarzyszeń i organizacji arteterapeutycznych oraz współpracę z ECARTE (European Consortium for Arts Therapies Education).

7) Dbałość o poziom kompetencji i przestrzeganie standardów jakości działalności arteterapeutycznej i edukacji w arteterapii poprzez organizowanie szkoleń i udział w procedurach specjalizacyjnych realizowanych w formach odpłatnych.

2. Cele i sposoby ich realizacji określone w §9 i §10 ust. 1 mogą być realizowane zarówno jako odpłatna jak i nieodpłatna działalność statutowa.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§11. Stowarzyszenie składa się z członków honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych.

§12. Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie arteterapii. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Stowarzyszenia powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi zwolnienie są od składek członkowskich.

§13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Państwa Polskiego posiadający wyższe wykształcenie i działający w dziedzinie arteterapii i terapii. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych.

§14. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Państwa Polskiego wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z arteterapią i terapią. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni.

§15. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§16. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do czynnego udziału w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych i szkoleniowych oraz w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.

§17. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają ponadto następujące uprawnienia:

  1. Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu.
  2. Czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia.
  3. Członkom zwyczajnym przysługuje bierne prawo wyborcze.

§18. Bierne prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Stowarzyszenia posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§19. Obowiązkiem członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest czynny udział w pracach Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, regulaminu i zarządzeń wydawanych na jego podstawie przez Władze Stowarzyszenia oraz opłacanie obowiązujących składek członkowskich. Członkowie zalegający z opłatą powyżej dwóch lat, którzy nie uregulują należności pomimo pisemnego upomnienia, mogą być skreśleni z listy członków na wniosek Zarządu Głównego. Po uregulowaniu zaległych składek mogą oni zostać ponownie przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia.

§20. Członek pragnący wystąpić ze Stowarzyszenia składa do Zarządu Głównego pisemny wniosek o skreślenie.

§21. Członkowie nie przestrzegający przepisów niniejszego Statutu oraz regulaminów wydawanych na jego podstawie podlegają orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Sąd Koleżeński. Wykluczonym przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. W razie złożenia odwołania Walne Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną.

§22. Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział IV.

Władze naczelne Stowarzyszenia

§23. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd Główny

3. Komisja Rewizyjna

4. Sąd Koleżeński

5. W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub wykluczenia członków zarządu Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo kooptacji do połowy składu tych organów.”

Rozdział V.

Walne Zgromadzenie

§24. Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

§25. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§26. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz na rok, natomiast wyborcze raz na cztery lata.

§27.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, który zawiadamia o tym wszystkich członków przynajmniej na 15 dni przed terminem, podając porządek dzienny Walnego Zgromadzenia.

§28. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia

1. Z własnej inicjatywy

2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej

3. Na pisemne żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia żądania, podając cel Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek dzienny, co najmniej na 15 dni przed terminem.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin zwołania walnego zgromadzenia może być skrócony do 5 dni roboczych.

§29. Gdyby Zarząd Główny Stowarzyszenia nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie i trybie przewidzianym przez Statut, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie w § 28 ust 4.

§30. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia, a następnie:

1. Przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybiera Zarząd Główny Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

4. Nadaje godność członków honorowych oraz przyznaje nagrody.

5. Zatwierdza termin i miejsce przyszłego Walnego Zgromadzenia, spotkań naukowych oraz ich tematykę.

6. Uchwala wysokość składek członkowskich.

7. Ustala regulamin Stowarzyszenia.

8. Ustala miejsce gromadzenia stawek członkowskich.

9. Rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny.

10. Rozstrzyga w sprawach wykluczenia członków Stowarzyszenia.

11. Rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia.

12. Wybiera delegatów Stowarzyszenia do Międzynarodowych Organizacji zgodnie ze Statutem tych organizacji i obowiązującymi w tej mierze przepisami.”

§31. Walne Zgromadzenie przepisowo zwołane jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem Zebrania Wyborczego, na którym wymagana jest obecność co najmniej 50% członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie Zebranie Wyborcze ważne jest bez względu na ilość obecnych członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§32. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia i dostarczają Zarządowi Głównemu w ciągu 30 dni.

Rozdział VI.

Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§33. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia kierującą jego działalnością w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§34. Zadaniem Zarządu Głównego jest realizowanie celu i zadań Stowarzyszenia oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§35. 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą 4 osoby pełniące funkcję prezesa, wiceprezes, sekretarza, skarbnika, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat.

2. Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu Prezesa.

3. Prezes wybiera spośród członków Zarządu wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§36. Jeżeli od momentu zwolnienia stanowiska przez prezesa do końca jego kadencji pozostało więcej niż 12 miesięcy, wówczas nowego prezesa wybiera najbliższe Walne Zgromadzenie na okres do końca kadencji Zarządu Głównego.

§37. Kandydatów do władz Stowarzyszenia zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w czasie jego trwania.

§38. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje protokolarnie nowemu Zarządowi Głównemu akta i majątek Stowarzyszenia przed upływem 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.”

§39. Formy działalności Zarządu Głównego:

1. Zarząd Główny odbywa posiedzenia co najmniej 2 razy w roku, a w miarę potrzeb częściej.

2. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia zawierające porządek obrad winny być doręczone wszystkim członkom Zarządu oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy jego składu.

5. Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe posiedzenia innych członków Stowarzyszenia, których obecność uzna za potrzebną, z głosem doradczym, a także powoływania komisji dla realizacji określonych zadań.

6. Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego podpisują prezes i sekretarz.

§40. Zakres działalności Zarządu Głównego.

  Zarząd Główny Stowarzyszenia:

1. Kieruje działalnością Stowarzyszenia.

2. Prowadzi wszystkie sprawy bieżące.

3. Przygotowuje posiedzenia i zjazdy naukowe.

4. Ustala zasady udziału Stowarzyszenia w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz ustala skład delegacji reprezentujących Stowarzyszenie na tych zjazdach.

5. Sporządza sprawozdania naukowe i projektuje plan działalności naukowej na rok następny.

6. Współpracuje z redakcjami zagranicznymi i międzynarodowymi Stowarzyszeniami naukowymi zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

7. Składa właściwemu Ministerstwu ds. edukacji wnioski oraz innym instytucjom państwowym i społecznym postulaty i opinie dotyczące spraw związanych z arteterapią i terapią (w szczególności przedstawia kandydatów na stanowisko przewodniczącego i członków Krajowego Zespołu Specjalistów ds. Arteterapii i terapii).

8. Przyjmuje nowych członków oraz składa Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawie nadania godności członków honorowych.

9. Skreśla członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.

10. Przyjmuje darowizny i zapisy.

11. Zarządza majątkiem Stowarzyszenia.

12. Sporządza sprawozdania budżetowe i plan finansowy na następny okres sprawozdawczy.

13. Wykonuje inne czynności zgodnie z niniejszym Statutem.

§41. Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz:

1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Otwiera i zamyka Walne Zgromadzenie i inne posiedzenia Stowarzyszenia oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego.

3. Podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty, skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Stowarzyszenia.

§42. Sekretarz Stowarzyszenia prowadzi archiwum, sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego i przechowuje pieczęć Stowarzyszenia.

§43. Skarbnik sporządza projekt budżetu Stowarzyszenia, czuwa nad wykonaniami budżetu, prowadzi finanse i rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VII.

Komisja Rewizyjna.

§44. Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu Głównego i dba, aby była ona zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.

§45. Komisję Rewizyjną złożoną z 5 członków wybiera Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu na okres 4 lat.

§46. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera z pośród siebie Komisja Rewizyjna.

§47. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§48. Komisja Rewizyjna sprawdza co najmniej raz w roku i rachunki, i stan kasy Stowarzyszenia, sprawdza zamknięcia rachunkowe, zatwierdza sprawozdanie finansowe, i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawach finansowych, ocenia działalność Zarządu Głównego i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.

Rozdział VIII.

Sąd Koleżeński.

§49. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§50. Sąd Koleżeński, złożony z 5 członków wybiera Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

§51. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybierają z pośród siebie członkowie Sądu.

§52. Sąd Koleżeński przyjmuje skargi wniesione przez członków i rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami na terenie działalności Stowarzyszenia.

§53. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd Główny dotyczące nieprzestrzegania niniejszego Statutu.

§54. Sąd Koleżeński protokołuje swe rozprawy. Jego orzeczenia zapadają większością głosów.

§55. Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:

1. Upomnienie.

2. Naganę.

3. Zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do jednego roku.

4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§56. Sąd Koleżeński doręcza Zarządowi Głównemu i ukaranemu odpis orzeczenia.

§57. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, które podejmie w danej sprawie decyzję ostateczną. W wypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia pozostaje on zawieszony w swych czynnościach do czasu decyzji Walnego Zgromadzenia.

§58. Sąd Koleżeński protokołuje swe rozprawy. Jego orzeczenia zapadają większością:50% + 1 głosów.

Rozdział IX

Sekcje Stowarzyszenia

§59. Stowarzyszenie może tworzyć Sekcje Naukowe w ramach Stowarzyszenia lub wspólnie z innymi Towarzystwami Naukowymi o podobnym profilu działania; będą one działać na podstawie oddzielnie opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.

Rozdział X

Majątek Stowarzyszenia oraz zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§60. 1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia tworzą

1) Składki członków.

2) Dotacje.

3) Darowizny i zapisy.

2. Zarząd Główny decyduje o wydatkach i o wydatkowaniu składek członkowskich.

§ 61. Wnioski o zmianę Statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Główny:

1. Z własnej inicjatywy

2. Na pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 1/2 członków zwyczajnych, jeśli otrzyma go na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.”

§62. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków zwyczajnych.

§63. Zmieniony Statut obowiązuje po zatwierdzeniu go przez właściwą władzę rejestracyjną.

§ 64. Wnioski o rozwiązanie Stowarzyszenia składa się Walnemu Zgromadzeniu w sposób określony dla zmiany Statutu w art. 61 Statutu.