WYCIĄG ZE STATUTU
Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny Stowarzyszenia

§1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” w skrócie SAP., które w dalszej części niniejszego statutu będzie nazywane Stowarzyszeniem.

§2. Siedzibą Zarządu Głównego Stowarzyszenia jest miasto Kalisz, terenem działalności – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4. Stowarzyszenie ma prawo używania okrągłej pieczęci z napisem – “Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich “Kajros” – Zarząd Główny” lub “Zarząd Oddziału …”.

§5. Stowarzyszenie ma prawo zakładania Oddziałów oraz Kół miejscowych na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu. Oddziały i Koła nie będą posiadały osobowości prawnej.

§6. 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków.
Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu jest ściśle określona w regulaminie.

§7. Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

§8. Stowarzyszenie jako jedyny organ w kraju ma prawo przyznawania certyfikatu arteterapeuty z uprawnieniami do wykonywania zawodu arteterapeuty na zasadach ustalonych szczegółowo w regulaminie Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§9. Celem działalności Stowarzyszenia jest:

Pogłębienie wiedzy w zakresie nauk związanych z terapią i arteterapią a w szczególności takich dziedzin arteterapeutycznych jak: arteterapia wizualna, muzykoterapia, biblioterapia, dramoterapia, oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie, podnoszenie wiedzy fachowej członków, współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz arteterapii oraz ogólnie pojętej terapii w kraju i za granicą, a także reprezentowanie arteterapii polskiej w kraju i zagranicą, krzewienie zasad kultury humanistycznych stosunków międzyludzkich, prowadzenie, wspomaganie oraz propagowanie działalności arteterapeutycznej i terapeutycznej, promocja młodego pokolenia arteterapeutów i terapeutów oraz idei arteterapii w kraju oraz skupianie wokół Stowarzyszenia przedstawicieli nauki, kultury, sztuki i działaczy tych sfer zawodowych w kraju i za granicą.

§10. Cele powyższe Stowarzyszenie realizuje przez:

1. Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych poświęconych tematyce
arteterapii i terapii.
2. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów.
3. Wydawanie czasopism, przy czym Stowarzyszenie ma prawo wydawać własne czasopismo
naukowe w zakresie arteterapii i terapii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w
kraju i brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych w zakresie arteterapii i
terapii.
4. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach
związanych z arteterapią i terapią. W szczególności władze Stowarzyszenia mają prawo i
obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk arteterapeutycznych i
terapeutycznych.
5. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.
6. Przynależność do Europejskich i Światowych stowarzyszeń i organizacji
arteterapeutycznych i terapeutycznych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§11. Stowarzyszenie składa się z członków honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

§12. Członkami honorowymi mogą zostać zarówno obywatele Państwa Polskiego jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie arteterapii. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Stowarzyszenia powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, które większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi zwolnienie są od składek członkowskich.

§13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Państwa Polskiego posiadający wyższe wykształcenie i działający w dziedzinie arteterapii i terapii. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych.

§14. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Państwa Polskiego wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z arteterapią i terapią. Członkowie nadzwyczajni przyjmowani są w ten sam sposób jak członkowie zwyczajni.

§15. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni opłacają składki w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

§16. Członkiem korespondentem może zostać osoba zajmująca się arteterapią i terapią nie będąca obywatelem Państwa Polskiego. Sposób przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych. Członkowie korespondenci płacą składki członkowskie w wysokości i trybie przewidzianym dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Mogą też zadeklarować opłacanie składek o wyższej wartości.

§17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której zainteresowania lub zakres działania wiąże się z działalnością Stowarzyszenia. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie obustronnego porozumienia zawartego w protokole, określającego równocześnie wysokość składek ustalonych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§18. Członkowie wspierający i korespondenci mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu.

§19. Członkowie wspierający i korespondenci mają obowiązek uiszczania składek członkowskich.

§20. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia oprócz członków wspierających i korespondentów mają prawo do:

1. Czynnego udziału w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych oraz w Walnych
Zgromadzeniach Stowarzyszenia.
2. Otrzymywania wydawnictw Stowarzyszenia na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.
3. Przedstawienia wniosków Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Głównemu.

§21. Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają ponadto następujące uprawnienia:

1. Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu i czynne prawo wyborcze do wszystkich
władz Stowarzyszenia.

§22. Bierne prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Stowarzyszenia posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

§23. Obowiązkiem członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest czynny udział w pracach Stowarzyszenia, przestrzeganie Statutu, regulaminu i zarządzeń wydawanych na jego podstawie przez Władze Stowarzyszenia oraz opłacanie obowiązujących składek członkowskich. Członkowie zalegający z opłatą powyżej dwóch lat, którzy nie uregulują należności pomimo pisemnego upomnienia, mogą być skreśleni z listy członków na wniosek Zarządu Głównego. Po uregulowaniu zaległych składek mogą oni zostać ponownie przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia.

§24. Członek pragnący wystąpić z Stowarzyszenia składa do Zarządu Głównego pisemny wniosek o skreślenie.

§25. Członkowie nie przestrzegający przepisów niniejszego Statutu oraz regulaminów wydawanych na jego podstawie podlegają orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Sąd Koleżeński. Wykluczonym przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. W razie złożenia odwołania Walne Zgromadzenie podejmuje w tej sprawie decyzję ostateczną.

§26. Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział IV
Władze naczelne Stowarzyszenia

§27. Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Główny
3. Komisja Rewizyjna Główna
4. Sąd Koleżeński
5. W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub wykluczenia członków zarządu
Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo kooptacji do połowy składu tych organów.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie

§28. Walne Zgromadzenie jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

§29. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§30. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny raz na rok, natomiast wyborcze raz na cztery lata.

§31. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, który zawiadamia o tym wszystkich członków przynajmniej na 30 dni przed terminem, podając porządek dzienny Walnego Zgromadzenia.

§32. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

1. Z własnej inicjatywy
2. Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
3. Na pisemne żądanie co najmniej 20 członków zwyczajnych w terminie nie późniejszym niż 3
miesiące od daty zgłoszenia żądania, podając cel Walnego Zgromadzenia oraz jego
porządek dzienny, co najmniej na 15 dni przed terminem.

§33. Gdyby Zarząd Główny Stowarzyszenia nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie i trybie przewidzianym przez Statut, Komisja Rewizyjna Główna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie.

§34. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia, a następnie:

1. Przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybiera Zarząd Główny Stowarzyszenia, Główną Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
4. Nadaje godność członków honorowych i członków korespondentów oraz przyznaje
nagrody.
5. Zatwierdza termin i miejsce przyszłego Walnego Zgromadzenia, posiedzeń naukowych oraz
ich tematykę.
6. Uchwala wysokość składek członkowskich i budżet na rok następny.
7. Ustala regulamin Stowarzyszenia.
8. Ustala miejsce gromadzenia stawek członkowskich.
9. Upoważnia Zarząd Główny do nabycia, sprzedaży i obciążenia majątku ruchomego
Stowarzyszenia oraz przyjmowania darowizn.
10. Rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny.
11. Rozstrzyga w sprawach wykluczenia członków Stowarzyszenia.
12. Rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia.
13. Wybiera delegatów Sowarzyszenia do Międzynarodowych Organizacji zgodnie ze Statutem
tych organizacji i obowiązującymi w tej mierze przepisami.

§35. Walne Zgromadzenie przepisowo zwołane jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem Zebrania Wyborczego, na którym wymagana jest obecność co najmniej 50% członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie Zebranie Wyborcze ważne jest bez względu na ilość obecnych członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§36. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia i dostarczają Zarządowi Głównemu w ciągu 30 dni.

Rozdział VI
Zarząd Główny Stowarzyszenia

§37. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia kierującą jego działalnością w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§38. Zadaniem Zarządu Głównego jest realizowanie celu i zadań Stowarzyszenia oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§39. W skład Zarządu Głównego wchodzą

1. Prezes, wiceprezes, sekretarz, zastępca sekretarza, skarbnik, redaktor naczelny oraz
przewodniczących oddziałów i sekcji, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie na
okres 3 lat.
2. Możliwe jest łączenie funkcji redaktora naczelnego z inną funkcją w Zarządzie Głównym
Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu oddzielnie prezesa, sekretarza,
skarbnika, redaktora naczelnego.
4. Zarząd Główny wybiera z pośród członków Zarządu wiceprezesa i zastępcę sekretarza.
5. Członkowie Zarządu Głównego, za wyjątkiem redaktora naukowego i skarbnika, mogą
pełnić swoje funkcje tylko przez dwie kolejne kadencje.

§40. Jeżeli od momentu zwołania stanowiska przez prezesa do końca jego kadencji pozostało więcej niż 12 miesięcy, wówczas nowego prezesa wybiera najbliższe Walne Zgromadzenie na okres do końca kadencji Zarządu Głównego.

§41. Kandydatów do władz Stowarzyszenia zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w czasie jego trwania.

§42. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje protokolarnie nowemu Zarządowi Głównemu akta, księgi i majątek Stowarzyszenia przed upływem 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

§43. Formy działalności Zarządu Głównego:

1. Zarząd Główny odbywa posiedzenia co najmniej 4 razy w roku, a w miarę potrzeb częściej.
2. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia zawierające porządek obrad winny być doręczone
wszystkim członkom Zarządu oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Głównej na 7 dni
przed terminem posiedzenia.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W
razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności na posiedzeniu co najmniej
połowy jego składu.
5. Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe posiedzenia innych członków
Stowarzyszenia, których obecność uzna za potrzebną, z głosem doradczym, a także
powoływania komisji dla realizacji określonych zadań.
6. Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego podpisują prezes i sekretarz.

§44. Zakres działalności Zarządu Głównego.

Zarząd Główny Stowarzyszenia:

1. Kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Prowadzi wszystkie sprawy bieżące.
3. Przygotowuje posiedzenia i zjazdy naukowe.
4. Ustala zasady udziału Stowarzyszenia w naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i
międzynarodowych oraz ustala skład delegacji reprezentujących Stowarzyszenie na tych
zjazdach.
5. Sporządza sprawozdania naukowe i projektuje plan działalności naukowej na rok
następny.
6. Wybiera kolegium redakcyjne, które redaguje czasopismo – organ naukowy Stowarzyszenia.
7. Współpracuje z redakcjami zagranicznymi i międzynarodowymi towarzystw naukowych
zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
8. Składa Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu wnioski oraz innym instytucjom
państwowym i społecznym postulaty i opinie dotyczące spraw związanych z arteterapią i
terapią (w szczególności przedstawia kandydatów na stanowisko przewodniczącego i
członków Krajowego Zespołu Specjalistów ds. Arteterapii i terapii).
9. Przyjmuje nowych członków oraz składa Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawie
nadania godności członków honorowych i wyboru członków korespondentów.
10. Skreśla członków Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem.
11. Przyjmuje darowizny i zapisy.
12. Zarządza majątkiem Stowarzyszenia.
13. Sporządza sprawozdania budżetowe i plan finansowy na następny okres sprawozdawczy.
14. Prowadzi kronikę Stowarzyszenia.
15. Wydaje biuletyn informacyjny o działalności Zarządu Głównego oraz Oddziałów i Kół
miejscowych.
16. Wykonuje inne czynności zgodnie z niniejszym Statutem.

§45. Prezes, a w razie jego nieobecności wiceprezes lub sekretarz:

1. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Otwiera i zamyka Walne Zgromadzenie i inne posiedzenia Stowarzyszenia oraz
przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego.
3. Podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne
akty, skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Stowarzyszenia.

§46. Sekretarz Stowarzyszenia prowadzi archiwum, sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego i przechowuje pieczęć Stowarzyszenia.

§47. Skarbnik sporządza projekt budżetu Stowarzyszenia, czuwa nad wykonaniami budżetu, prowadzi finanse i rachunkowość Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§48. Redaktor naczelny czasopisma Stowarzyszenia wykonuje czynności związane z redagowaniem organu Stowarzyszenia i współdziała z ramienia Stowarzyszenia w redagowaniu czasopism międzynarodowych. Prowadzi Kronikę Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§49. Komisja Rewizyjna Główna kontroluje pracę Zarządu Głównego i dba, aby była ona zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.

§50. Komisję Rewizyjną Główną złożoną z 5 członków wybiera Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu na okres 3 lat.

§51. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Głównej wybiera z pośród siebie Komisja Rewizyjna.

§52. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Głównej bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§53. Komisja Rewizyjna Główna sprawdza co najmniej raz w roku księgi i rachunki, obroty i stan kasy, stan inwentarza, biblioteki i zbiorów Stowarzyszenia, sprawdza zamknięcia rachunkowe i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawach finansowych, ocenia działalność Zarządu Głównego i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

§54. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§55. Sąd Koleżeński, złożony z 5 członków wybiera Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

§56. Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybierają z pośród siebie członkowie Sądu.

§57. Sąd Koleżeński przyjmuje skargi wniesione przez członków i rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami na terenie działalności Stowarzyszenia.

§58. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd Główny dotyczące nieprzestrzegania niniejszego Statutu.

§59. Sąd Koleżeński protokołuje swe rozprawy. Jego orzeczenia zapadają większością głosów.

§60. Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:

1. Upomnienie.
2. Naganę.
3. Zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do jednego roku.
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§61. Sąd Koleżeński doręcza Zarządowi Głównemu i ukaranemu odpis orzeczenia.

§62. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, które podejmie w danej sprawie decyzję ostateczną. W wypadku wykluczenia członka ze Stowarzyszenia pozostaje on zawieszony w swych czynnościach do czasu decyzji Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IX
Oddziały i Koła Stowarzyszenia

§63. Stowarzyszeniu przysługuje prawo zakładania oddziałów i kół miejscowych w pewnym terytorialnie ograniczonym okręgu dla prowadzenia prac wynikających z art. 9 niniejszego Statutu.

§64. Do utworzenia oddziału miejscowego konieczna jest ilość co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§65. Oddziały miejscowe stanowią nieodłączną część Stowarzyszenia i mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek członków zamieszkałych na danym terenie.

§66. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Oddziału
2. Zarząd Oddziału
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§67. Oddziały miejscowe:

1. Przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Głównemu wnioski zmierzające do
spełnienia zadań Stowarzyszenia i do podniesienia poziomu jego prac.
2. Przedstawiają Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie skreślenia członków
Stowarzyszenia.
3. Podejmują wszelkie prace i czynności zlecone im przez naczelne Władze Stowarzyszenia
w ramach niniejszego Statutu.
4. Współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami o pokrewnym charakterze, a także z innymi
Oddziałami Stowarzyszenia przy realizowaniu jego zadań.
5. Zarządzają majątkiem i funduszami oddawanymi corocznie do dyspozycji Oddziału
w wysokości ustalonej proporcjonalnie do ilości członków Oddziału każdorazowego przez
Zarząd Główny. Skarbnik Oddziału składa co roku skarbnikowi Stowarzyszenia
sprawozdanie finansowe.
6. Fundusz Oddziału stanowi kwota wynosząca 25% składek członkowskich Oddziału.
7. Oddziały miejscowe zwołują swoje Walne Zgromadzenie oraz powołują swój Zarząd i
Komisję Rewizyjną sposobem przewidzianym przez niniejszy Statut dla Walnego
Zgromadzenia, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
8. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków
Zarządu, których ilość ustala Walne Zgromadzenie każdego Oddziału zależnie od potrzeb i
możliwości.

§68. Walne Zgromadzenie Oddziału:

1. Rozpatruje sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok ubiegły oraz
sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podejmuje uchwały w przedmiocie udzielania lub nie
udzielania Zarządowi absolutorium.
2. Podejmuje uchwały w przedmiocie wniosków przedkładanych przez Zarząd i członków
Stowarzyszenia.
3. Dokonuje wyboru Zarządu Oddziału i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na okres 3 lat.
4. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału co roku, zawiadamiając członków
o dacie, miejscu i porządku dziennym najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Oddział, z
inicjatywy Komisji Rewizyjnej, na żądanie co najmniej 7 członków oddziału lub na pisemne
zlecenie Zarządu Głównego.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż w 2 tygodnie
od daty uchwały Zarządu Oddziału lub otrzymania przezeń żądania. Zarząd zawiadamia na
7 dni przed terminem Zgromadzenia.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału i wybór ich władz winno odbywać się co najmniej
na 1 miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia i wyborami Zarządu Głównego.

§69. Zarząd Oddziału:

1. Kieruje działalnością Oddziału i reprezentuje Oddział na zewnątrz.
2. Wykonuje uchwały i zalecenia Władz Stowarzyszenia.
3. Sprawuje nadzór nad działalnością Kół miejscowych na swym terytorium.
4. Opracowuje i przedstawia wnioski i sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu
Oddziału.
5. Przedstawia corocznie Zarządowi Głównemu sprawozdanie wraz z oceną Komisji Rewizyjnej
Oddziału.

§70. Koła miejscowe

1. Koła miejscowe działają na podstawie oddzielnie opracowanych własnych regulaminów,
zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

Rozdział X
Sekcje Stowarzyszenia

§71. Stowarzyszenie może tworzyć sekcje Naukowe w ramach Stowarzyszenia lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi; będą one działać na podstawie oddzielnie opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny.