Kajros


Idź do treści

PROF. DR HAB. WITA SZULC

KONFERENCJE, PUBLIKACJE


Profesor PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu
Współzałożycielka Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros” i Przewodnicząca Zarządu Głównego
Reprezentant Polski w ECArTE (Europejskim Konsorcjum Edukacji Arteterapeutów)

Podstawowe dziedziny badań naukowych:
Historia i podstawy teoretyczne arteterapii
Wiedza o kulturze i Edukacja kulturalna
Kulturoterapia i terapie przez sztukę jako działania prozdrowotne


     PUBLIKACJE

    Wydania książkowe –monografie i podręczniki

1.  Kulturoterapia. Skrypt dla Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej. Akad. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań, 1988
2.   Sztuka i terapia. CDSKM Warszawa 1993
3.   Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno – oświatowej w lecznictwie /rozprawa habilitacyjna/ Akad. Med. im. K.       Marcinkowskiego. Poznań 1994
4.   Łacina medyczna. Akad. Med. im. K. Marcinkowskiego. Poznań 1995
5.   Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu. Akad. Med. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, s. 155. Bibliogr., ryc. Summary.     Poznań 2001
6.   Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji. UMCS. Lublin 2005
7.   Kultura dla mas Polski Ludowej. Wizje ideologów, twórców i publicystów. Oficyna Wydawnicza „Atut” - 120 s. : fot. - S. 11-19 : Wstęp - Bibliogr. s.     111-120.Wrocław 2008
8.   Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich. Uniwersytet Wrocławski w ECArTE. /red./ „Atut” , s. 216, ryc. / s. 185 – 216 w j.    ang./ Wrocław 2010
9.   Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii rozwój praktyki. „Difin” s. 219, Wstęp-Bibliogr. Indeks rzeczowy. Warszawa 2011
10.   Kajros i arteterapia. Opowieść autobiograficzna. ‘Arteer”, s.184 . Wstęp-Bibliogr. fot. Warszawa 2013.
11.   Arteterapia oparta na wiedzy. PWSZ im. Witelona. Legnica 2014
12.   Kulturoterapia. /reprint wydań 1988/1994/ Arteer. Warszawa 2014
13.   Muzykoterapia w medycynie i w życiu codziennym. „Difin” Warszawa

Rozdziały w pracach zbiorowych. Artykuły w wydawnictwach seryjnych, pamiętnikach, materiałach konferencyjnych
          Lata 1979 – 1984 (wybór)

1.    Szulc W.: Poliklinika Stomatologiczna. Bibliografia publikacji. W: Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny Uniwersytetu Poznańskiego 1919 --1939. Bibliografia publikacji. Materiały biograficzne. Pod red. Krystyny Karwowskiej. T. 1. Poznań 1979, s. 234 – 240
2.    Szulc W.: Potrzeby kulturalne - potrzeby ludzkie. Litteraria T. 12. Prace Nauk. Wr. Tow. Nauk., Wrocław 1980, s. 172 - 182
3.    Szulc W.: Książka i człowiek chory. Litteraria T. 14. Prace Wr. Tow. Nauk. Wrocław 1982, s. 133 – 139
4.    Szulc W.: Kulturowy aspekt rehabilitacji ludzi chorych i niepełnosprawnych. Zeszyty Naukowe PWSM we Wrocławiu, nr 31. Wrocław 1983, s. 93 - 104.
5.    Szulc W.: Tytus Pomponiusz Attykus. Rozważania na marginesie korespondencji Cycerona. W: Litteraria T. 16. Prace Nauk. Wr. Tow. Nauk. Wrocław 1984, s. 7 - 20.

        1985 - 1994

6.    Szulc W.: Model potrzeb muzycznych człowieka pracy epoki realizmu socjalistycznego. Zeszyty Naukowe PWSM we Wrocławiu, nr 38B, Wrocław 1985, s. 14 – 19
7.    Szulc W.: Wprowadzenie kulturoterapii do programu nauczania na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa klinicznego. Pod red. Laury Wołowickiej. Cz. 4. Poznań 1985, s. 15 – 19
8.   Szulc W.: Pacjent i książka w szpitalu. W: Pamiętnik VII Zjazdu naukowego Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa. PTSz. Warszawa 1986, s. 213 - 218.
9.   Szulc W.: Elementy wiedzy o kulturze i wybranych technikach kulturoterapeutycznych w programie kształcenia magistrów pielęgniarstwa. W: Konferencja naukowa z okazji X-lecia Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu 11 13.V.1986r., Wyd. AM w Poznaniu. Poznań 1986, s. 10 (doniesienie wstępne)
10.    Przybylski Z., Pawlaczyk B., Szulc W.: Pielęgniarka wobec śmierci dziecka. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa klinicznego. Pod red. Bogusława Pawlaczyka. Cz. 5. Poznań 1987, s. 154 - 157. Toż. w: Prz. Pediatr. 1986 T. 16, Supl. Do nr 4, s. 439 - 442, Toż. w: Piel. i Położ. 1986, nr 11, s. 20
11.    Wołowicka L., Nowicka A., Szulc W., Modzelewska M., Ciesielski K.: Wpływ stosowania muzyki u chorych znieczulanych przewodowo na poziom lęku i ból pooperacyjny. Pamiętnik X Zjazdu PTAiT. Łódź 15.IX.1986r.Łódź 1986, s. 106 – 110
12.   Przybylski Z., Pawlaczyk B., Szulc W.: Pielęgniarka wobec śmierci dziecka. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa klinicznego. Pod red. Bogusława Pawlaczyka. Cz. 5. Poznań 1987, s. 154 - 157. Toż. w: Prz. Pediatr. 1986 T. 16, Supl. Do nr 4, s. 439 - 442, Toż. w: Piel. i Położ. 1986, nr 11, s. 20
13.    Wołowicka L., Nowicka A., Szulc W., Modzelewska M., Ciesielski K.: Wpływ stosowania muzyki u chorych znieczulanych przewodowo na poziom lęku i ból pooperacyjny. Pamiętnik X Zjazdu PTAiT. Łódź 15.IX.1986r.Łódź 1986, s. 106 - 107
14.   Pawlaczyk B., Szulc W.: Dziecko a śmierć. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa klinicznego. Pod red. Bogusława Pawlaczyka. Cz. 5. Poznań 1987, s. 149 - 153
15.    Szulc W.: Muzykoterapia w programie kształcenia magistrów pielęgniarstwa. W: XIII Ogólnopolskie Spotkania Współpracowników Instytutu Muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu. II Krajowa Konferencja Muzykoterapii Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej Nr 45 we Wrocławiu. Wrocław 1988, s. 179- 182
16.   Szulc W.: Kulturowe determinanty oczekiwań pacjentów hospitalizowanych i rola pielęgniarki w ich zaspokajaniu. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa klinicznego. Pod red. Laury Wołowickiej. Cz. VI a, Poznań 1988, s. 17 - 23
17.    Szulc W.: Arteterapia czy uprawnienbie sztuki na użytek zdrowia? Wybór fragmentów, tłum. i oprac. na podstawie: J. Erikson: The Arts and Healing. Am. J. Art. Therapy 1979, 18, (3), 75 - 80. W: Arteterapia. Sesja naukowa w Radziejowicach k. Warszawy w dniach 16 - 18.III.1989r. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu Nr 48. Wrocław 1989, s. 27 – 34 Toż w: Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME 1989, nr 2, s. 22 – 29
18.   Szulc W.: Arteterapia czy kulturoterapia? W: Arteterapia. Sesja naukowa w Radziejowicach k. Warszawy w dniach 16 - 18.III.1989. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu, nr 48. Wrocław 1989, s. 35 - 41
19.    Szulc W.: Biblioterapia. W: Arteterapia. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu Nr 48, Wrocław 1989, op. cit., s. 125
20.   Szulc W.: Kształtowanie zdolności do empatii przez kontakt ze sztuką. XX-lecie akademickiego kształcenia pielęgniarek. Lublin 22 - 23. IX.1989. Wkładka specjalna do Biuletynu "Sprawy doskonalenia" 1989, nr 5 - 8, s. 108 – 110
21.    Szulc W.: Logoterapia i arteterapia w rehabilitacji kompleksowej chorych z dysfunkcją narząduruchu.W: Arteterapia (II). Teoretyczne podstawy arteterapii. Sesja naukowa w Jagniątkowieie k. Jeleniej Góry w dniach 19 - 21.X.1989r. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K.Lipińskiego we Wrocławiu Nr 52. Wrocław 1990, s. 132 – 140
22.    Galas - Zgorzalewicz B., Szulc W., Buczkowska M.: Arteterapia w wybranych zespołach neurologicznych.Doniesienie wstępne. W: Arteterapia (III) Arteterapia a proces leczenia i postępowania psychokorekcyjnego. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu Nr 57. Wrocław 1990, s. 70 – 76
23.    Szulc W., Kutryb A.: Próba zastosowania mobilnego modelu muzykoterapii w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: Arteterapia (II) 1990, op. cit., s. 121 – 131
24.    Szulc W.: Logoterapia z użyciem środków kulturowych w opiece nad pacjentem przewlekle chorym. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa. Pod red. Bogusława Pawlaczyka. Cz. 7. Wyd. AMM w Poznaniu. Poznań 1992, s. 164 – 166
25.    Szulc W.: Miejsce kulturoterapii w procesie pielęgnowania. Materiały pokonferencyjne. CMDNŚS Warszawa 1992, s. 125 -129
26.   Szulc W.: Wykorzystanie środków kulturowych w rehabilitacji chorych z dysfunkcją narządu ruchu. W: Rehabilitacja chorych z uszkodzeniami wielonarządowymi. Materiały z sesji naukowej Poznań 1990, 8 - 9.X. Pod red. Kazimiery Milanowskiej. Wrocław - Warszawa. Kraków, Ossolineum Wyd. PAN 1992, s. 117 - 125, tab., wykr.
27.    Szulc W.: Wykorzystanie kulturoterapii w opiece paliatywnej. Materiały z konferencji pt. "Wsparcie społeczne wobec chorych i zdrowych". Wydział Pielęgniarski AM w Lublinie 16 - 18.XI.1992r. Wyd. AM w Lublinie. Lublin 1992, s. 33 – 35
28.   Szulc W.: Arteterapia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W: Wybrane zagadnienia pielęgniarstwa. Pod red. Bogusława Pawlaczyka. Cz 7. Wyd. AM w Poznaniu. Poznań 1992, s. 202 – 204
29.   Szulc W.: Arteterapia. Materiały z Konferencji pt. "Zastosowanie biblioterapii w procesie dydaktycznym" 29.04.1992r. w Wałbrzychu. WOM w Wałbrzychu. Wałbrzych 1992, s. 12
30.   Szulc W.: Music Therapy in Poland. W: Music Therapy International Report 1992, vol. 8. Ed. L.Summer, H.Smejsters .AAMT Valley Forge Nijmegen - Castricum 1993, p. 66 – 67
31.    Szulc W.: Sztuka w rodzinie jako czynnik jakości życia. W: Edukacja kulturalna. Szkoła i rodzina. Pod red. Dzierżymira Jankowskiego. Wyd. UAM - Kolegium Pedagogiczno - Artystyczne w Kaliszu. Kalisz 1993, s. 58 – 71
32.    Szulc W.: Training in Arts Therapies in University of Medical Sciences in Poznań. W.: Conference. Proceedings. Vol. 1. - The Arts Therapist. Third European Arts Therapies Conference Organised by the European Consortium for Arts Therapies Education (ECARTE), held at the University of Ferrara - Italy 14 - 15 - 16 - 17 September 1994, Ed. by Drs. Herman Smitskamp and Zigi Fibert, p. 11 -13

        1995 - 2004

33.    Szulc W.: Nauczanie sztuki a arteterapia. W: Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna. Praca zbiorowa pod red. Dzierżymira Jankowskiego, UAM Poznań 1996, s. 173 - 183.
34.    Szulc W.: A course of "Culture Therapy" at the Faculty of Nursing and Health Sciences. W: MedEd -21: An Account of Initiatives for Change in Medical Education in Europe for the 21st Century. G.D. Majoor (et al.) Amsterdam Thesis Publishers, 1997, s. 167 – 17
35.   Szulc W.: Why primary education teachers study Arts Therapies . W: I Simposio Multidisciplinare Le Arti Terapie . Roma 25 - 27. Giungno 1997. Catedra di Psichiatria Universita di Roma “Tor Vergata”. „Arti Terapie: Periodico di cura dell’Associazione Europea per Le Arti Terapie, p. 11.
36.   Szulc W.: Arteterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej. W: Materiały z konferencji naukowej nt.: "Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej". Wrocław 1997, s. 40-47.
37.   Szulc W., Twardowski A.: Wykorzystanie technik arteterapeutycznych w postępowaniu z dzieckiem dyslektycznym. Materiały zXIII Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Psychosomatycznej "Ku lepszemu Funkcjonowaniu w Zdrowiu i Chorobie" i V Bałtyckie Sympozjum Balintowskie, Kołobrzeg ,.15-17 maja .1997. Red. naukowa prof. Jan Łozowski, dr Grażyna Dolińska – Zygmunt, s. 221 – 224
38.   Szulc W.: Old Man and Arts. 4 European Arts Therapies Conference, London 15-17 wrzesień 1997, Central School of Speech and Drama London 1997, p. 38 - 39.
39.    Szulc W.: Koncepcja kulturoterapii. W: Postępy Psychoterapii pod red. Lechosława Gapika, UAM, Z-d Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Poznań 1998, t. 1, s. 92-97.
40.    Szulc W.: Ocena efektywności kulturoterapii. Problemy metodologiczne. Analiza danych. W: Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia pod red. Prof.dr hab. Laury Wołowickiej. Poznań 1998, cz. XIII, s. 70-74.
41.   Szulc W.: Arteterapia rodzinna. Studium przypadku. W: Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia pod red. prof. dr hab. Laury Wołowickiej. Poznań 1998, cz. XIII, s. 74-77.
42.    Szulc W.: Kulturoterapia w modułowym programie nauczania na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu. W: Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia pod red. Prof.dr hab. Laury Wołowickiej. Poznań 1998, cz. XIII, s. 77-81.
43.    Szulc W.: Artystyczna forma reminiscencji. The Baltic Sea Conference on Psychosomatic Medicine, Szczecin, May 29 - June 1, 1998.
44.    Szulc W.: Old Man and arts. In: Music and Therapy, Book of abstracts. 4th European Music Therapy Congress. Leuven 1998, p. 144.
45.    Szulc W.: From culture education to culture therapy. 9th Annual International Participative Conference. Conference Core Papers. University of Durham (UK), September 1998, p. 118
46.    Szulc W.: Twardowski A.: Wykorzystanie technik arteterapeutycznych w postępowaniu z dzieckiem dyslektycznym. W: Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie. Redakcja naukowa prof. nadzw. dr hab. med. Jan Łazowski, dr n. hum. Grażyna Dolińska-Zygmunt. Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wrocław 1998, s. 221-22
47.   Szulc W.. Fazlagić A.: Arteterapia jako usługa. II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Innych Naukach o Zdrowiu. Gniezno, 8 - 10 maja 1998 roku. Abstr. p. 153, 154.
48.   Szulc W.: Artystyczna forma reminiscencji. The artistic form of reminiscence W: Zachowania ludzkie w zdrowiu i chorobie. Human Behaviour in Health and Illness Instytut Psychosomatyczny Warszawa 1999, s. 253 - 255.
49.    Szulc W.: Kierunki rozwojowe współczesnej arteterapii. W:Edukacja kulturalna w życiu człowieka. Praca zbiorowa pod red. Dzierżymira Jankowskiego. Kalisz 1999, s. 310 - 314.
50.    Szulc W.: Music as a "trigger" of reminiscences. Dream about lost homeland. W: Sogno, Amore e Psiche Atti dellaInt’l Conference. Sogno, Amore e Anima. Dream, Eros and Psyche. International Conference Solinio Arte e Scienza Psicoterapia e Musicoterapia.. 25 - 27.09.1999. Book of abstracts. Bari, s. 34.
51.   Szulc W.: Standardy kształcenia arteterapeutów w USA i wybranych krajach europejskich w świetle III i IV Konferencji European Consortium of Arts Therapies Education 1995 - 1997. W: Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej. I Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo - Naukowa. Katedra Psychiatrii AM - Łódź, 4-5. XI.1999.
52.   Szulc W.: Arteterapia w latach 90. XX wieku w Europie i USA. II Międzynarodowy Kongres Edukacji w Pielęgniarstwie i Innych Naukach o Zdrowiu. Gniezno, 8 - 10 maja 1998 roku. Abstr. p. 141, 142.
53.   Szulc W.: Tendencje postmodernistyczne w pielęgniarstwie. W: Kształcenie i Doskonalenie zawodowe pielęgniarek i położnych. Standardy opieki w pielęgniarstwie wdrażanie programów zdrowia. Materiały konferencyjne, Poznań, 7 - 8.05.1999. Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu., s. 144 - 147.
54.    Szulc W.: Standardy kształcenia muzykoterapeutów. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu, nr 76, Wrocław 2000.
55.   Szulc W.: Meloterapia - terapeutyczne walory śpiewu. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu., nr 77Wrocław 2000.
56.   Szulc W., Michalak B.: Praca z głosem w dramoterapii. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu, nr , Wrocław 2000.
57.   Szulc W.: Pielęgniarka jako organizator terapii reminiscencyjnej. W: "Doceniając przeszłość -planujemy przyszłość". V Kongres Pielęgniarek Polskich. Busko - Zdrój 8-9 maja 2000 ,s. 93-99.
58.   Szulc W.: Europejskie standardy kształcenia muzykoterapeutów. W: Arteterapia. Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej. Pod red. Agnieszki Gmitrowicz, i Wiesława Karolaka. PK InSEA Łódź 2000, s. 18 - 22.
59.   Szulc W., Szabelska M.: Kształcenie muzykoterapeutów w USA i w krajach europejskich. Zeszyty Naukowe nr 76 Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Wrocław 2000, s. 27-40.
60.    Szulc W.: Music as a "trigger" of reminiscences. Dream about lost homeland. (W:) Psicoterapia e Musicoterapia. Atti della XII Conferenza Internazionale. Sogno, Amore e Anima. Dream, Eros and Psyche. (Ed.) F. Palmirotta, R. Madonna, V. Minutiello. AmoEditrice. /Bari/ 2001, s. 83 – 90.
61.    Szulc W. Arts in medicine service from antiquity to postmodernity. (W:) 6th European Arts Therapies Conference. Theme: ”Exposing difference” . Abstracts Book.13 – 16. September 2001, ECArTE, Luxembourg 2001
62.   Szulc W.: Co nam zostało z tych lat? Upowszechnianie kultury w Polsce Ludowej oceniane z perspektywy bliższej i dalszej. W:Edukacja i kultura. Pod red. J. Grzesiaka. UAM Kalisz 2002, s.179 -183.
63.    Szulc W.: Music Therapy as part of Primary Education Teachers Training. (w:) Dialogue and debate. Music Therapy in the 21st century: A Contemporary Force for Change. Book of Abstracts. 10th World Congress of Music Therapy 23rd – 28th July 2002. Oxford, England, p. 343
64.    Szulc W., Old people and the Arts. W: Arts - Therapies - Communication. On the way to a Regional European Arts Therapy. Arts - Creativity -Therapies. [Vol. ] 4. Eds.: Line Kossolapow, Sarah Scoble, Diane Waller. Vol. 2. Münster; Hamburg: Lit Verlag, 2003 s. 506 - 510 bibliogr. 2004 - 2011
64.   Szulc W., Wątpliwa nowość nowej książki o arteterapii. - Rec. pracy: Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina Konieczna. Kraków, 2003 /W: Studia Pedagogiczno-Artystyczne. - T. 4 (2004), s. 344-350
65.   Szulc W., Wolfram I.: The Artistic Creativity of Stressed and Traumatized People. A Music Therapeutic Interpretation of the Tale “The Bremen Town Musicians” in a Joint Polish – German Perspective. (w: )Many Faces of Music Therapy. 6th European Music Therapy Congress June 16 – 20, 2004, University of Jyvaskyla, Finland, p.62 – 63.
66.   Szulc W.: Przynależność Polski do Europejskiego Konsorcjum Edukacji Arterapeutów : stan obecny i perspektywy . W: Doskonalenie edukacji na poziomie wyższym i średnim u progu XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kmiecia i Stanisława Wieczorka. - Rzeszów, 2004. - S. 27-30. - Bibliogr

        2005 - 2014

67.   Szulc W., Początki arteterapii jako dyscypliny paramedycznej w Europie .W: Metody i formy terapii sztuką / red. nauk. Lidia Kataryńczuk - Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 7-10. - Bibliogr.
68.   Szulc W., Stosowanie muzyki w medycynie a muzykoterapia / W: Nowe trendy w edukacji muzycznej / pod red. Andrzeja Białkowskiego. - Lublin , 2005. - S. 219-225
69.   Szulc W., Ilse Wolfram, Terapeutyczne walory bajki "Muzykanci z Bremy" w interpretacji niemieckiej i polskiej W: Wielokulturowość - międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. - Kraków, 2005. - S. 567-576. - Bibliogr.
70.   Szulc W, Przedmowa. W: Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. - 123, [1] s. : rys., fot., portr. + dysk optyczny (CD-ROM) - S. 9-10
71.   Szulc W., Dramaty współczesnego człowieka: wypędzenia, prześladowania, samotność w pryzmacie bajki o "Czterech muzykantach z Bremy". W: Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej / pod red. Jarosława Chacińskiego. - Słupsk : Wydaw. Naukowe Akademii Pomorskiej , 2007. - S. 261-266. - Streszcz. w jęz. niem.
72.   Szulc W., Makslas, m~3uzikas un kult~3uras terapijas koncepcija Polij~3a : izgl~3it~3iba un prakse = The conception of art-music-culture therapy in Poland: education and practice .W: Integrat~3iv~3a m~3akslas terapija - teorija un prakse : t~3ezes : 5. Starptautisk~3a m~3akslas terapijas konference = Integrative art therapy - theory and practice : abstract : 5th International Art Therapy Conference. - R~3iga : R~3igas Stradina universit~3ate, 2007. - S. 47-49. - ( S. 47 : wersja łotewska, S. 48-49 : wersja angielska ).
73.   Szulc W., Arteterapia… W: Arteterapia w medycynie i edukacji. Pod red. W. Karolaka i A. Gmitrowicz. Wyd.WSHE w Łodzi. Łódź 2008, s.201 – 205.
74.   Szulc W., Arts therapists education : teaching sensitivity through works of art contemplation, literature and reflective writings. W: M~3usdienu m~3akslu terapija : teorija un prakse : t~3ezes : 6 Starptautisk~3a m~3akslas terapijas konference = Contemporary arts therapies : theory and practice : theses : 6th International Art Therapy Conference. - R~3iga : R~rgas Stradina universit~3ate, 2008. - S. 35
75.   Szulc W.,Upowszechnianie kultury a polityka kulturalna ./ W: Upowszechnianie kultury - wyzwaniem dla edukacji kulturalnej / pod red. Katarzyny Olbrycht, Eweliny Koniecznej, Jolanty Skutnik. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - S. 101-107. - Bibliogr.
76.   Szulc W., Słowo od recenzenta. W: Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka / red. Małgorzata i Tomasz Siemież. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008. - S. 13-14
77.   Szulc W., Dzieci w swoim bajkowym świecie : [wstępW: Bajkoterapia czyli jak z Guziołkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w bajkoterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym: poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 7-9
78.   Szulc W., Magia Huculszczyzny W: Huculszczyzna : kultura i edukacja / pod red. Anny Haratyk. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. - S. 9-15
79.   Szulc W., Wiedza o kulturze jako niezbędny komponent edukacji akademickiej pielęgniarek, lekarzy i nauczycieli. - W: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów : wybrane ujęcia / pod red. Alicji Szerląg. - Wrocław : Oficyna Wydaw. "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 279-288. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
80.   Szulc W., Współczesne kierunki rozwoju arteterapii : arteterapia w programach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży W: Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Grzegorza Leszczyńskiego. - Poznań : Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, 2009. - (Sztuka i Dziecko ; Seria Wydawnictw Naukowych Biennale Sztuki dla Dziecka). - S. 63-79. - Bibliogr.
81.   Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich : Uniwersytet Wrocławski w ECArTE : praca zbiorowa / pod red. nauk. Wity Szulc przy współpracy Mirosławy Furmanowskiej i Joanny Gładyszewskiej-Cylulko. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - 216 s. - S. 9-10 : Wstęp. - Bibliogr. - Teksty także w jęz ang. w części książki pt. : Presentation of Polish Research in Arts Therapies. S. 185-216,. - Recenzent: prof. ASP dr hab. Tomasz Rudowski.
82.   Szulc W., Edukacja arteterapeutów w krajach europejskich / [oprac.] W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka … op. cit. S. 47-71. - - Tekst oprac. na podst. sprawozdań reprezentatów krajowych składanych na corocznych posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego ECArTE
83.   Szulc W., Europejska Konfederacja Muzykoterapii (The European Music Therapy Confederation) / [oprac.] W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka op. cit.- S. 75-77. - Tekst oprac. na podst. sprawozdań reprezentatów stowarzyszeń krajowych muzykoterapii składanych na corocznych posiedzeniach Europejskiego Komitetu Muzykoterapii.
84.   Szulc W., Europejski Rejestr Muzykoterapeutów / [oprac. ] W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka op. cit.. 83-84. Tekst oprac. na podst. sprawozdań reprezentatów stowarzyszeń krajowych muzykoterapii składanych na corocznych posiedzeniach Europejskiego Komitetu Muzykoterapii.
85.   Szulc W., Europejskie standardy edukacji arteterapeutów : rola ECArTE i stowarzyszeń zawodowych / W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka …op.cit. S. 19-26. -
86.   Szulc W., The path to professionalism - some parallels between nursing and arts therapies education W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka …op. cit. S. 185-189. -
87.   Szulc W., Therapeutic value of artistic creativity for the aged W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka …op. cit.. - S. 191-195. –
88.   Szulc W., Arteterapia jako nauka . W: Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii. Creative activity In education and art. therapy. : praca zbiorowa / pod red. nauk. Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty. - Warszawa : Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2010. - (Edukacja, Sztuka, Integracja ; t. 1). - S. 40-49. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. -
89.   Szulc W., Specjalizacja w zakresie arteterapii w programie studiów doktoranckich z pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim W: Arteterapia jako dyscyplina akademicka…/ op. cit.. - S. 87. -
90.   Szulc W., Zdjęcia z rodzinnego albumu : wstęp do fotografoterapii W:..sztuka/twórczość...edukacja : współczesne problemy edukacji estetycznej i artystycznej / pod red. nauk. Wojciecha Bobrowicza. - Lublin : Verba, 2010. - S. 155-160. - Bibliogr. – 2011 -
91.   Szulc W., Biblioterapia : problem efektywności W: Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2011. - S. 251-262. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci: prof. dr hab. Wiesława Limont
92.   Szulc W., Music therapy for all. True Or false? W: Music therapy models –methods and techniques.Nordic Music Therapy Congress. Programme & Abstracts. 16th – 17th June 2012, Jyvaskyla, /Finlandia/, s. 118. .
93.   Szulc W., Bury N,, Impact of music activity on self confidency and Communications skills development.. W: Mozart & Science. W: Music& Medicine and Therapy. 4th Internationa Conference on Interdisciplinary Research into the effects of music. 8th - 10th November 2012, Krems /Austria/ Abstracts of Lectures and Posters., s. 69
95.   Szulc W., Wychowanie przez sztukę a arteterapia. W: Czas na wychowanie. Złożona realność wychowania. Pod. red. Barbary Pytkowskiej. Wyd. PWSZ w Wałbrzychu. Wałbrzych 2013, s. 199 – 212.
96.   Szulc W., Wiedza o kulturze jako niezbędny element edukacji pedagogów - arteterapeutów. W: Edukacja humanistyczna. Rocznik Naukowo – Dydaktyczny T. 9 10. Red. naukowa Leszek Jazownik, Marian Sinica. Uniwersytet Zielonogórski. Zielona Góea 2013, s. 207 -225.
97.   Szulc W., Arteterapia subdyscypliną pedagogiki? W: Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań Teoria i praktyka. Red. naukowa Zdzisława . Dacko – Pikiewicz, Ingrid Emmerova. Wyd. Edukacyjne „Akapit, Toruń 2013, s. 183 – 195.
98.   Szulc Historia i rozwój arteterapii. W: Arteterapia: od teorii do terapii. Podręcznik przedmiotu. Red.: B. Łoza, A. Chmielnicka – Plaskota, T. Rudowski. S. 19 – 24
99.   Szulc W.,, Szkoły i programy kształcenia arteterapeutów. W: Arteterapia: od teorii do terapii. Op. cit., s. 99 – 103.
100.   Szulc W., Art. Therapy. Birth of idea, evolution of theory, development of practice. Arteterapia . Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki.W: Art in education and therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii. Pod red. Mirosławy Furmanowskiej. „Atut” Wrocław 2014, s. 237 – 247.
101.   Szulc W., Biblioterapia. W: Arteterapia w praktyce klinicznej.Praca zbiorowa pod red. naukową Aleksandry Chmielnickiej – Plaskoty, Bartosza Łozy, Anny Mosiołek, Iwony Patejuk – Mazurek. Oddział Warszawski Polskigo Towarzystwa Psychiatrycznego. Towarzystwo „Amici di Tworki”. Wyd. I polskie. Warszawa 2014, s. 37- 39.
102.   Szulc W., Multicultural Education Needed for Health Care and Pedagogy Students. W:ICESOS’14. International Economic Development. Book of Abstracts. 24 – 25 April 2014. Carajevo, Bosna and Hercegovina. Icesos.ibu.edu.ba, s.229.


Artykuły w czasopismach /wybór/
Lata 1972-1984/

1.   Szulc W.: Wykorzystanie wyników badań naukowych /głos w dyskusji/. W: Problemy organizacji życia kulturalnego oraz społecznej aktywności kulturalnej. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Edward Jakimowicz (red.) Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury. Warszawa 1972., s.235 – 238.
2.   Szulc W.: Zapotrzebowania pracowników naukowo - dydaktycznych Instytutu Stomatologii na informację naukową w świetle działalności informacyjnej Biblioteki Instytutu. Problemy Uczelni i Instytutu Med., 1973, T. VIII, 3, s. 49 – 52
3.   Szulc W.: Samorealizacja naczelną potrzebą człowieka. Kultura i Ty 1980 nr 12, s. 23 - 25
4.   Szulc W.: Rola ruchu społeczno - kulturalnego. Kultura i Ty 1980, nr 13, s. 38 - 40
5.   Krajnik J.: Kaźmierczak D., Szulc W.: Rola zajęć seminaryjnych w nauczaniu stomatologii. Czasop. Stomat. 1980 T. 22, nr 6, s. 557 – 562
6.   Szulc W., Uwagi na temat lektoratu języka łacińskiego na studiach w akademii medycznej. Probl. Szkol. Nauk. Med. 1981 R 6, nr 3 - 4, s. 25 - 29
7.   Szulc W.: Kulturoterapia. Propozycja wprowadzenia nowego przedmiotu nauczania na WydzialePielęgniarskim Akademii Medycznej.
Medycyna - Dydaktyka - Wychowanie. Akad. Med. w Warszawie. Warszawa 1982, s. 103 - 106
8.   Szulc W.: Tytus Pomponiusz Attykus. Rozważania na marginesie korespondencji Cycerona. Litteraria T. 16. Prace Nauk. Wr. Tow. Nauk. Wrocław 1984, s. 7 - 20.
9.   Szulc W.: Książka i człowiek chory. Biul. Gł. Bibl. Lek. 1984, nr 336, s. 15 – 18
10.   Szulc W.: Człowiek chory i książka. Bibliotekarz 1984, nr 9 - 10, s. 228 - 233

        1985 - 1996

11.   Szulc W.: Elementy wiedzy o kulturze w programie kształcenia magistrów pielęgniarstwa. Życie Szk. Wyż. 1986 T. 34, nr 10, s. 113 - 117
12.   Szulc W.: Potrzeby kulturalne "mas". Kult. i Ośw. 1986, R. 22, nr 3, s. 32 - 36 (
13.   Szulc W.: U podstaw systemu kulturalno - oświatowego Polski Ludowej. Kul. i Ośw. 1986 R 22, nr 1, s. 99 – 108.
14.   Szulc W.: Model zapotrzebowania społecznego na literaturę w polityce społeczno - kulturalnej Polski Ludowej w latach 1944 - 1956. Bibliotekarz 1986 R. 53, nr 9 - 10, s. 28 – 32.
15.   Szulc W.: Organizacja czytelnictwa chorych i niepełnosprawnych w programie kształcenia magistrów pielęgniarstwa. Bibliotekarz 1986 R. 53, nr 7 -8, s. 18
16.   Szulc W.: Biblioterapia w praktyce radzieckiej. Por. Bibl. 1987, nr 9, s. 12 – 14.
17.   Szulc W.: Potrzeby kulturalne w świetle problematyki potrzeb ludzkich. Kult. i Ośw. 1987 R. 25, nr 3, s. 78 - 85
18.   Szulc W.: Biblioteki szpitalne miasta Poznania. Bibliotekarz 1988, R. 50, nr 4 - 5, s. 22 - 26
19.   Szulc W.: Kulturoterapia w Związku Radzieckim. Kult. i Ośw. 1988 R. 24, nr 2, s. 97 - 100
20.   Szulc W.: Kulturoterapia czyli sztuka w służbie chorych. Kult. i Ośw. 1988 R. 24, nr 1, s. 85 -93
21.   Szulc W.: Pojęcie czasu, wolności i przyjemności w leczeniu rehabilitacyjnym związanym z muzykoterapią i arteterapią. W: Naukowe podstawy współczesnego pielęgniarstwa. Konferencja obchodu X-lecia Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. 22.X.1988r. Teksty referatów. Wyd. AM we Wrocławiu. Wrocław 1988, s. 105 – 111.
22.   Szulc W.: Poczucie czasu, wolności i przyjemności w chorobie. Piel. i Położ. 1989, nr 3, s. 10-11
23.   Szulc W.: Czas wolny i jego wykorzystanie w aspekcie zdrowia i choroby. Kult. i Ośw. 1989 R. 25, nr 3, s. 78 - 85
24.   Szulc W.: Preferencje czytelnicze chorych z dysfunkcją narządu ruchu. Bibliotekarz 1989 R. 56, nr 3, s. 3 - 8, tab.
25.   Szulc W.: Elementy wiedzy o kulturze w programie kształcenia pielęgniarek. W: Sprawy Doskonalenia 1989, Biuletyn nr 5 - 8, s. 84 - 93
26.   Szulc W.: Rola malarstwa w kształceniu wrażliwości pielęgniarek. Piel. i Położ. 1989, nr 7,s.13
27.   Pawlaczyk B., Szulc W.: Diagnostyczne, terapeutyczne i wychowawcze właściwości muzyki. Pielęgniarstwo Polskie 1989, nr 1, s. 69 - 75
28.   Szulc W.: Biblioterapia. Stan badań. Biul. Gł. Bibl. Lek. 1991, nr 345, s. 13 - 33
29.   Szulc W.: Biblioterapia - model polski. Bibliotekarz 1991, nr 7 - 8, s. 19 - 22
30.   Szulc W.: Arteterapeuta - zawód paramedyczny. Pielęgniarstwo 2000, 1993, s. 11 - 12
31.   Szulc W.: Sprawozdanie z europejskiej konferencji muzykoterapeutów w Cambridge w dniach od 1 do 4 kwietnia 1992r. Music Therapy In Health and Education In The European Community April 1st - 4th 1992. King`s College, Cambridge. Report. Pielęgn. Pol. 1993, nr 4, s.95-96
32.   Szulc W.: Biblioterapia czyli książka w służbie zdrowia. Uwagi na marginesie książki Ireny Boreckiej pt.: "Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. Wstęp do biblioterapii. Wyd. WSP. Olsztyn 1991, s. 130" oraz "Biblioterapia. Nowa szansa książki. WSP Olsztyn 1992, s. 174". Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej 1993, nr 348, s. 59 - 70
33.   Szulc W.: Jakość życia a kulturoterapia - ujęcie modelowe. Pielęgniarstwo 2000, 1996, nr 2,
34.   Szulc W.: Podejście holistyczne do zdrowia i choroby. Pielęgniarstwo 2000, 1996, nr 3 (26), s. 7-10.

        1997 - 2006

35.   Szulc W.: Wykorzystanie sztuki w terapii i edukacji. Pielęgniarstwo 2000, 1997, nr 5 (28), s. 15-19. 1997- 2003
36.   Szulc W.: Przeżywanie czasu w zdrowiu i chorobie. Pielęgniarstwo 2000, 1997, nr 4 (33), s. 19-22.
37.   Szulc W.: Starszy człowiek jako twórca. W: Pielęgniarstwo 2000, 1998, nr 2 (37), s. 115-117.
38.   Szulc W.: Zdrowiotwórcze właściwości sztuki czyli arteterapia. W: Aesculapius. Wielkopolska Izba Lekarska. Kalisz 1998, nr 53, s.12-16.
39.   Szulc W.: Leczenie muzyką, czyli muzykoterapia. Aesculapius. Wielkopolska Izba Lekarska. Kalisz 1998, nr 54, s.6-9.
40.   Szulc W.: Biblioterapia i inne terapie kreatywne. Aesculapius. Pod red. dr med. Zbigniewa Kledeckiego.Wielkopolska Izba Lekarska. Kalisz 1998, nr 55, s. 24-27
41.   Szulc W.: Etnopielęgniarstwo. W: Pielęgniarstwo 2000, 1999 nr 2 (43), s. 34-36.
42.   Szulc W.: Postmodernizm - czyli czas zmian - także w pielęgniarstwie. W: Pielęgniarstwo 2000, 1999, nr 4 (43), s. 31-36.
43.   Szulc W.: Muzyka a jakość życia(cz. I). : AlmaMater, 1999, Rok IX, nr 3/32, s. 54 - 57.
44.   Szulc W.: Muzyka a jakość życia. (Cz. II). AlmaMater, 1999, Rok IX, nr 4/33,s.94-97.
45.   Szulc W.: Terapia wibroakustyczna. AlmaMater 1999, Rok IX, nr 4/33, s. 98-99.
46.   Szulc W.: Dźwięki, które leczą. AlmaMater 1999, Rok IX, nr 4/33, s. 100 - 101.
47.   Szulc W.: Biblioterapia z internetu. na podstawie opracowania Noli Kostner Aiex Poradnik Bibliotekarza 2000, nr 11 s. 11 -13.
48.   Szulc W.: Koncerty i muzykoterapia. Aesculapius, 2000, R.X, nr 62, s. 11 - 12.
49.   Szulc W.: Terapia narracyjna. Alma Mater 2000, Rok X., nr 5, s. 70 - 75.
50.   Szulc W.: Izrael w roku 2000. Refleksje na marginesie obrad Europejskiego Komitetu Muzykoterapii w Jerozolimie. Alma Mater 2000, Rok X, nr 4, s. 208 - 213.
51.   Szulc W.: O rzetelną bibliografię biblioterapii. . Bibliotekarz .- 2000 nr 12 s.13-16 .
52.   Szulc W.: Muzykoterapia a jakość życia. Alma Mater 2000 R.X, nr1/34 s. 72 – 75.
53.   Szulc W.: Muzykoterapia w granicznych momentach życia człowieka: ból narodzin i lęki starości.MuzykoterapiaPolska2001,nr1,s.20-46
54.   Szulc W.: Twardowski A.: Working with dyslectic child n Art Therapy Room. Arti Therapie, Periodico a cura dell’Associazione Europea per Le Arti Terapie e della Cattedra di psicofisiologia Clinica dell’Universita degli Studi di Roma. Roma. 2000, Anno VI. nr 2
54a.   Szulc W., Twardowski A.: Lavorare con bambino dislectico nella camera artiterapeutica. Ibid.
55.   Szulc W.: Edukacja wielokulturowa w Izraelu. "Edukacja i Dialog" 2003 Nr 8, s. 21 - 25. 2004 - 2011
56.   Szulc W.: Efekt Św. Mateusza w piśmiennictwie medycznym. "Polski Merkuriusz Lekarski", dawniej Polski Tygodnik Lekarski. Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 2004, t. XVI, nr 92, s. 199 – 200
57.   Szulc W.:Arteterapia jako dyscyplina akademicka .Forum Akademickie. - 2004, nr 9, s. 48-49
58.   Szulc W., Badania naukowe w muzykoterapii . Forum Akademickie. - 2005, nr 3, s. 48-50
59.   Szulc W.,Edukacja arteterapeutów - historia i perspektywy Bibliogr. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 3, s. 3-10
60.   Szulc W.,Nauka z drugiej ręki. Forum Akademickie. - 2005, nr 12, s. 28-29
61.    Szulc W.,Terapia przez sztukę : powrót do źródeł . Wspólne Tematy. - 2005, nr 3, s. 3-9
62.   Szulc W., Bajki nie-bajki i bajkoterapia .Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11
63.   Szulc W., Wykorzystanie do celów terapeutycznych metaforycznych znaczeń bajki o "Czterech muzykantach z Bremy". Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 2, s. 48-54
64.   Szulc W.,Książka na receptę. O biblioterapię akademicką w Roku Języka Polskiego. Indeks – 2006 nr 3 – 4, s. 74 - 76
65.   Szulc W., Historia arteterapeutyki Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 66-69
66.   Szulc W., Jak (nie)występować na konferencjach? Forum Akademickie. - 2006, nr 10, s. 50-51
67.   Szulc W., Noworodek do zabawy .Forum Akademickie. - 2006, nr 1, s. 32-33
68.   Szulc W., Arteterapia paliatywna : barwy zachodzącego słońca . Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Polskie Forum Psychologiczne. - T. 12, nr 1 (2007), s. 22-30 : fot. 69.   Szulc W., Dwa indeksy Uniwersytetu Jana Kazimierza i ich właściciele . Indeks : pismo Uniwersytetu Opolskiego. - 2007, nr 9-10 (83-84), s. 46-49 . .Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 28-29

        2007 - 2014

70.   Szulc W., Nauka - bibliografia - sztuka i terapia./ Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego. - 2007, nr 5-6, s. 80-82
71.   Szulc W.,Arteterapia w Czechach i na Słowacji. - Rec. pracy: Basic Art Therapy / Jaroslava Sičkova-Fabrici. Bratislava, 2007. Wspólne Tematy. - 2007, nr 11-12, s. 90-91
72.   Szulc W., Kontakty zagraniczne polskiej arteterapii .Arteterapia : terapia sztuką w praktyce. - 2008, nr 2 (wrzesień), s. 8
74.   Szulc W., Magia Huculszczyzny.Indeks: pismo Uniwersytetu Opolskiego. - 2008, nr 3-4, s. 44-45
75.   Szulc W., Antyczne źródła terapii sztuką : moja fascynacja starożytną Grecją : podróże z arteterapią: cz. 1.Arteterapia - terapia sztuką w praktyce. - 2009, nr 3(6), s. 13-16.
76.   Szulc W., Wielki świat muzykoterapii, słynne kongresy, słynni muzykoterapeuci : podróże z arteterapią : cz. 2. Arteterapia – terapia sztuką w praktyce. 2009 nr 4(7), s.2 – 3.
77.   Szulc W., Ameryka, Ameryka... zapowiedź przeżyć niezwykłych : podróże z arteterapią. Cz. 3 . Bibliogr. // Arteterapia : terapia sztuką w praktyce. - 2010, nr 1 (8), s. 9-16.
78.   Szulc W., Śladami ECArTE w Ferrarze, Londynie, Luxemburgu : podróże z arteterapią. Cz. 4 Bibliogr. Arteterapia : terapia sztuką w praktyce. - 2010, nr 2 (9), s. 19-24 : il.
79.   Szulc W., Podróż do Jerozolimy w roku 2000 i Kadyksu 10 lat później : dwa ważne zgromadzenia muzykoterapeutów w historii EMTC : podróże z arteterapią. Cz. 5 .Arteterapia : terapia sztuką w praktyce. - 2010, nr 3,(10), s. 20-26 : fot.
80.   Szulc W., Podróże do Włoch. Rzym, Bari, Neapol i…Watykan: podróże z arteterapią cz. 6. Arteterapia – terapia sztuką w praktyce. 2011, nr 1, s. 9 – 13, fot.
81.   Biblioterapia. Powrót do źródeł. Przegląd Biblioterapeutyczny. 2011 R. I nr 1, s. 3 – 17.
82.   Szulc W., Chorwacja. Witamy w Unii!. Podróże z arteterapia cz. 7.Arteterapia – terapią sztuką w praktyce. 2013, nr
83.   Szulc W., W dążeniu do uznania terapii przez sztukę za naukę. Czego biblioterapeuci mogą nauczyć się od muzykoterapeutów? Wnioski z 4. Międzynarodowego Kongresu z cyklu Mozart i nauka” poświęconego interdyscyplinarnym badaniom nad zastosowaniem muzyki w medycynie i terapii 8 -10.listopada 2012 r. Krems (Austria)., Przegląd Bibliotyczny, 2013, R. III, Wrocław 2013, s.121 – 122
84.   Szulc W., Chorwacja. Witamy w Unii! Podróże z arteterapią, Arteterapia. Terapia sztuką w praktyce. Arteer. 2013, nr 4, s. 16 – 17.
85.   Szulc W., Stan wiedzy o arteterapii w Polsce w świetle bibliografii, wybranych publikacji i własnych doświadczeń. Modelowe Nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny. 2014, nr 1, s13 – 20.

Netografia
W. Szulc,Polska muzykoterapia ma wiele twarzy .Voices : a world forum of music therapy. - 2005

Strona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego