Kajros


Idź do treści

EMTC


UPDATE: THE EMTR COMMISSION (2009)


Dodano: 26 kwietnia 2010 r.

_____________________________________________________________________________________________________

Report of the work of the Europe Music Therapist Register (EMTR) Commission 2008

Dodano: 13 marca 2010 r.
_____________________________________________________________________________________________________

Komunikat o bieżącej pracy Komisji pracującej nad Europejskim Rejestrem Muzykoterapeutów.
Zamieszczony jako wzór oryginalny raport z prac tej komisji w roku 2008 zawiera na końcu uwagę, że członkowie Komisji nie reprezentują swoich krajowych stowarzyszeń ale Europejski Komitet Muzykoterapii jako całość.
złonkini Komitetu p. Ilse Wolfram, honorowy członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros’ przedstawiła w liście z dnia 16.03. 2010 r. do prezesa SAP „Kajros” następujące wymagania jakim musi sprostać członek tej Komisji: musi mianowicie
- mieć europejskie spojrzenie na kwestę zawodu muzykoterapeuty i orientować się w polityce europejskiej
- umieć wznieść się ponad indywidualne interesy własnego kraju
- znać historię i proces tworzenia Rejestru (EMTR) oraz uzgodnione wcześniej decyzje w tej kwestii
- mieć motywację i czerpać radość z pracy w Komisji
- interesować się zagadnieniami prawnymi i mieć świadomość zasad demokracji
- reagować na komunikaty przysyłane pocztą elektroniczną
- znać język angielski
- mieć możliwość i umiejętności gromadzenia informacji w formie dokumentów
- umieć dobrze posługiwać się komputerem
- dobrze sobie radzić z rejestracją danych i mieć doświadczenie w sprawach edukacji
- być zdolnym do dialogu i dyskusji
- mieć zdolności organizacyjne i umieć logicznie myśleć
- nie obawiać się mówić tego co myśli
- dobrze sobie radzić w sprawach społecznych (Sc. relacji międzyludzkich)


Dodano: 13 marca 2010 r.

_____________________________________________________________________________________________________


- Advert for Fellowships and Scholarships on headed paper

Dodano: 2 marca 2010 r.

_____________________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Europejskiej Konfederacji Muzykoterapii (EMTC)
we Wiedniu 19-20.05. 2009 r.W dniach 19-20 maja 2009 roku odbyło się walne zebranie przedstawicieli stowarzyszeń krajowych muzykoterapeutów z krajów europejskich i Izraela, należących do EMTC. Podstawowym zadaniem przedstawicieli krajowych jest wymiana informacji o sytuacji muzykoterapii w Europie. Dowodem przynależności do EMTC jest przesyłanie odpowiedzi na pytania w kwestionariuszach, kierowane co roku do stowarzyszeń krajowych przez sekretarza EMTC i opłacanie rocznych składek członkowskich. Z organizacji polskich do EMTC należy Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich oraz Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "Kajros", które informacje o działalności EMTC zamieszcza na swojej stronie internetowej www.kajros pl. Oficjalnym przedstawicielem Polski jest Pani Profesor Wita Szulc od czasu powierzenia jej tej funkcji przez Zarząd EMTC podczas Światowego Kongresu Muzykoterapii w Hamburgu w roku 1996. Wiele ważnych informacji o inicjatywach podejmowanych przez EMTC, takich jak ujednolicenie kryteriów uznawania zawodu muzykoterapety, zasady superwizji, programy kształcenia, europejski rejestr muzykoterapeutów znaleźć można w książce autorstwa prof. Szulc pt. "Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji". Wyd. UMCS Lublin 2005. Pani Profesor uczestniczyła we Wiedniu, wraz z piszącą te słowa, w jubileuszowej konferencji z okazji 50.lecia muzykoterapii austrackiej w dniach 15. - 17.05., skąd udała się do Chorwacji na Walne Zgromadzenie ECArTE organizowane przez Uniwersytet w Zagrzebiu w dniach 19.- 20.05.2009.r. (Przypominamy, że w ub. roku organizatorem takiego Zgromadzenia był Uniwersytyet Wrocławski). W jej zastępstwie, za zgodą Zarządu EMTC, na wniosek Zarządu SAP "Kajros", w obradach uczestniczyła Ewa Szmidt-Sabat.

Obrady GA EMTC (General Assembly of European Music Therapy Committee) prowadził zarząd EMTC w składzie:

Jos De Backer prezes
Monika Nöcker-Ribaupierre 1. wiceprezes, sekretarz generalny
Julie Sutton 2. wiceprezes, skarbnik

Obecnych było 21 krajowych przedstawicieli:

Austria Elena Fitzthum
Belgia Marijke Schotsmans
Bułgaria Lillia Ahratarova
Dania Hanne Mette Ochsner Ridder
Finlandia Jaakko Erkkila
Francja Adrienne Lerner
Hiszpania Patricia Sabbatella
Holandia Jasperien van der Pasch
Izrael Gabi Frank
Litwa Vilmante Aleksiene
Luxemburg Marianne Wiltgen-Sanavia
Łotwa Mirdza Paipare
Niemcy Ilse Wolfram
Polska Ewa Szmidt-Sabat
Portugalia Teresa P.Leite
Serbia Ranka Radulowic
Słowenia Sela Loti Knoll
Szwajcaria Heidi Fausch
Szwecja Rut Wallius
Węgry Eszter Forgacs
Włochy Ferdinando Suvini

Każdy przedstawiciel krajowy miał dwie minuty na wypowiedź. Z ich treści wynikało, że muzykoterapeuci innych krajów borykają się z podobnymi problemami, jak w Polsce. Wszyscy jednak nie możemy ustać w staraniach o uznanie zawodu muzykoterapeuty. Muzykoterapeuci w całej Europie są zatrudniani w większości w instytucjach prywatnych, głównie szpitalach i szkołach. Współpracują z innym terapeutami. W Anglii np. choreoterapeuci, muzykoterapeuci i arteterapeuci (art therapist) określani są też mianem terapeutów sztuką (arts therapists). W Polsce i wielu innych krajach pojęcia te są często równoznacznie, bez wyraźnego rozgraniczenia w zależności od rodzaju sztuki.
Na zebraniu, w głosowaniu tajnym został wybrany nowy zarząd EMTC, który przez najbliższy rok będzie współpracował z ustępującym zarządem, a następnie w pełni przejmie funkcje. Obecny prezes Jos de Backer złożył gratulacje
nowo wybranemu zarządowi w składzie:


Prezes: Hanne Mette Ochsner Ridder,
zastępcy: Ferdinando Suvini i Adreinne Lerner

Wszystkich zainteresowanych prowadzoną przez EMTC działalnością zapraszam na nową stronę stowarzyszenia: www.emtc-eu.com

Ewa Szmidt - Sabat

Sprawozdanie z obrad Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Komitetu Muzykoterapii w Nantes 30 października 2008 r.
EMTC General Assembly Meeting Nantes 2008Obecni:

Present:

Stephen Sandford (UK) Zjednoczone Królestwo
Jasperien van der Paasch (NL) Holandia
Eszter Forgács (HU) Węgry
Ranka Radolovic (SRB) Serbia
Elena Fitzthum (AU) Austria
Adrienne Lerner (F) Francja
Marijke Schotsmans (BE) Belgia
Kerstin Dyblie Erdal (NO) Norwegia
Rut Wallius (SE) Szwecja
Mariann Wiltgen- Sanavia (LU) Luksemburg
Teresa Leite (PT) Portugalia
Ilse Wolfram (D) Niemcy
Wita Szulc (PL) Polska
Mirdza Peipare (LA) Łotwa
Vilmante Aleksine (LI) Litwa
Gabi Frank (IS) Izrael
Ferdinando Suvini (I) Włochy
Heidi Fausch (CH) Szwajcaria
Jaakko Erkkila (FI) Finlandia
Patricia Sabbatela (E) Hiszpania
Julie Sutton (Europe) Europa (skarbnik EMTC)
Jos De Backer (Europe)Europa (Prezydent EMTC)
Monika Nöcker-Ribaupierre (Europe) Europa (Sekretarz Generalny EMTC)

Nieobecni usprawiedliwieni:
Apologies:
Hanne Mette Ridder (DK) Dania
Lilia Ahtarowa (BG) Białoruś
Christina Kalliodi (GR) Grecja
Valgerdur Jonsdottir (IS) Islandia
AlicePehk (EE) Estonia

1. Welcome: Powitanie uczestników przez Prezydenta EMTC, prof. Josa De Backera


2. Sprawozdanie z obrad Zgromadzenia Ogólnego EMTC w Eindhoven (Holandia) w sierpniu 2007 r.

Poruszono następujące sprawy:
Kontakt za pośrednictwem e-mail należy usprawnić- Zarząd oczekuje od delegatów krajowych odpowiedzi na listy w ciągu jednego tygodnia od wysłania
Problemem jest nieterminowość opłacania składki członkowskiej
Reprezentanci krajowi winni być bardziej odpowiedzialni i reagować na listy Zarządu


Jos wyjaśnił, że składka członkowska każdego roku zależy od liczby członków stowarzyszeń krajowych, a ta jest płynna.
Słowa podziękowania należą się Pieterowi van Den Berk za to, ze nieodpłatnie administruje stroną www.

Następnie zapoznano się z protokołem z obrad w roku 2007 opracowanym przez Monikę Nocker-Ribaupierre, który przedstawiła Patricia Sabbatella.
Zgodzono się przesunąć głosowanie nad przyjęciem protokołu na koniec zebrania z uwagi na brak skarbnika i wywiad radiowy, jakiego mają udzielić miejscowej stacji przedstawiciele Zarządu EMTC z Josem na czele, będzie to audycja na żywo w czasie od 11,45 - 12, 35.

Uwaga tlumacza: w audycji tej znalazły się fragmenty wywiadu, jaki dziennikarka z radia Nantes w dniu poprzednim przeprowadziła z prof. Witą Szulc

3. Program obrad Zgromadzenia Ogólnego EMTC przedstawił Jos De Backer


4. Krótkie sprawozdania przedstawicieli poszczególnych krajów
Finlandia
Trwają starania o uznanie (dom. Muzykoterapii) przez państwo , ale dyskusję utrudniają ostatnie straszne wydarzenia dotyczące młodych ludzi. Złożono wiele projektów badawczych i jest nawiązana współpraca międzynarodowa.

Szwajcaria
Są studia magisterskie w języku francuskim i niemieckim ...do roku 2012 uznana będzie jako zawód arteterapia ale nie muzykoterapia

Włochy
Państwo włoskie postanowiło uznać stowarzyszenie zawodowe (dom. Muzykoterapeutów), oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Wiele uniwersytetów prowadzi studia, jest coraz większe zainteresowanie nowymi kierunkami studiów (muzykoterapii), są kursy dwu- i trzyletnie. Większość to kursy prywatne. Źle przedstawia się sprawa badań naukowych.

Israel
Uznanie muzykoterapii za profesję weszło w ostatnie stadium, w tym tygodniu odbędzie się ostatnie posiedzenie parlamentu w tej sprawie i szczęśliwie zostanie uchwalone odpowiednie prawo na przełomie roku 2008/2009, będzie jasna definicja i zatwierdzenie przez ministerstwo zdrowia.
W stowarzyszeniu toczą się dyskusje na temat programów nauczania muzykoterapii i tymi skutkami nowego prawa.. Izrael jest bardzo dumny, ze ma pierwszego profesora muzykoterapii. (chodzi o prof. Dorit Amir, przyp. tłumacza).

Litwa
W programach studiów terapia przez sztukę jest specjalizacją w ramach pracy socjalnej. Zatwierdzony został trzyletni program studiów w zakresie muzykoterapii. Trudno jednak zainteresować nim parlamentarzystów , mimo że studia te mają perspektywę międzynarodową. Otworzono ostatnio prywatne centrum arteterapii (sztuki plastyczne i muzyka)

Łotwa
Reprezentantka Łotwy zaprosiła do udziału w przyszłorocznej konferencji nt. arteterapii, która odbędzie się na Łotwie

Polska
Muzykoterapia w Polsce jest bardzo popularna, w tym roku odwiedziło Polskę kilku sławnych zagranicznych muzykoterapeutów, w tym Clive Robbins, Ilse Wolfram i Monika Nocker-Ribaupierre. Zaczął ukazywać się popularny magazyn pt. "Arteterapia", przeznaczony dla praktyków zajmujących się różnymi formami terapii przez sztukę. Wiele uniwersytetów prowadzi studia (głównie podyplomowe) i kursy muzykoterapii. Głównym problemem jest świadczenie usług muzykoterapeutycznych przez osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia w tej dziedzinie, a oferta takich usług stale się poszerza. Powstają nowe stowarzyszenia, stawiające sobie za cel obronę profesji muzykoterapeuty.

Niemcy
Nastąpiły pewne zmiany, których wpływ widoczny będzie w latach następnych. Doszło do połączenia pewnych organizacji, które w przyszłości wydawać będą certyfikaty. Są dobre kontakty z systemem medycznym, Muzykoterapeuci ściśle współpracują z arteterapeutami. Pewien wielki i sławny ośrodek treningowy (centrum edukacji ) został zamknięty (mowa o Wittem Herdecke, przyp. tłum.)

Portugalia
W tym roku nastąpił postęp, dwa nowe programy muzykoterapii znalazły dla swoich studentów miejsca praktyk. Poszerza się obszar praktyk studenckich. Trwają prace nad opracowaniem portugalskiego przewodnika, który będzie służyć pomocą w określeniu zasad przyznawania certyfikatów. Czekamy na uznanie (sc. Muzykoterapii) przez państwo. Zaczęła działać superwizja.

Luxemburg
Kilka tygodni temu powstało nowe stowarzyszenie terapeutów przez sztukę. Istnieją prywatne liczne studia, ale nie mające akredytacji. Głównym zadaniem stojącym obecnie przed stowarzyszeniem jest ustalenie pewnych ram, struktur, określenie standardów dla rejestracji, w oparciu o standardy europejskie.

Szwecja
Nic się nie zmieniło w kwestii uznania muzykoterapii. Poprawia się jakość muzykoterapii; istnieją dwa programy edukacyjne::muzykoterapia funkcjonalna (200) i psychodynamiczna (100). Szwecja pracuje nad ujednoliceniem tych dwóch grup, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na zintegrowany program nauczania.

Norwegia
Muzykoterapia jest bardzo żywotna. W sierpniu minęła trzydziesta rocznica zapoczątkowania studiów w dziedzinie muzykoterapii. Wydano muzykoterapeutyczną "biblię" - książkę będącą kompilacją norweskich tekstów na temat muzykoterapii.

Belgia
Jest teraz jedno stowarzyszenie w miejsce dwóch; trwają prace nad oficjalnym przewodnikiem informującym o muzykoterapeutach prowadzących praktykę prywatną Wkrótce będzie nowa strona www. Planuje się zorganizowanie wielkiej konferencji w roku 2009, wspólnie z Holandią.

Hiszpania
Rośnie zapotrzebowanie na muzykoterapię, podnoszą się krajowe standardy, trwają dyskusje nad programami nauczania, jest 21 stowarzyszeń muzykoterapii w Hiszpanii i rozwiązań w kwestii standardów kształcenia i minimów programowych. Istnieje potrzeba ujednolicenia w skalo kraju.

Francja
Ewaluacja programów nauczania wskazuje, ze zmierzają one do ujednolicenia.
Większość muzykoterapeutów pracuje w praktyce prywatnej.

Austria
jest mała, piękna i zróżnicowana; obchodzi pięćdziesięciolecie muzykoterapii. Wiedeńskie Stowarzyszenie Muzykoterapii wydało teraz ósmą książkę. Trwa ożywiona dyskusja o korzeniach Wiedeńskiej Szkoły Muzykoterapii. Dyskutanci radzą co zrobić w kwestii uznania profesji i jak długo jeszcze to będzie trwało, bo już dwie generacje starają się o uznanie profesji.

Serbia
Ustalono zasady edukacji . Powstała nowa strona www. Najważniejszym wydarzeniem jest to, że odtąd muzykoterapia będzie opłacana w ramach ubezpieczenia społecznego.

Węgry
W ubiegłych dwóch latach uruchomione zostały dwa nowe programy kształcenia. W tym nowym systemie kształci się 50 osób , nie można jednak bez pierwszego stopnia być muzykoterapeutą i to wyklucza nauczycieli muzyki, którzy chcą z tych programów skorzystać . Powstaje nowa strona internetowa ale są pewne trudności z jej uruchomieniem.

Holandia
W styczniu tego roku wprowadzony został nowy system rejestracji, który się rozwija. Holenderskie Stowarzyszenie ma nową stronę internetową która jest forum dyskusyjnym; aktualnie prowadzone są badania w zakresie terapii mowy (afazja) Nastąpił postęp w kwestii uznania zawodu przez państwo. Nastąpiły zmiany w zarządzie Stowarzyszenia holenderskiego i jest nowy prezes. Wkrótce nowy przedstawiciel stowarzyszenia zajmie miejsce w Europejskim Komitecie muzykoterapii.

Zjednoczone Królestwo
Mamy nadzieję, że Narodowy Instytut d/s Klinicznych uzna wkrótce muzykoterapię za metodę leczenia schizofrenii, ciężko pracujemy razem z naszymi kolegami arteterapeutami aby razem załatwić tę sprawę..


5. Spotkania w grupach: Europa Północna, Środkowa i Południowa
V-ce prezydent odczytała raporty przedstawicieli poszczególnych grup, wszyscy zgodnie stwierdzali, ze było za mało czasu na dyskusję

Grupa Północ
Podniesiono kilka problemów związanych z komunikacją
Brak jest ogólnej wiedzy, informacji o tym co się dzieje, istnieje potrzeba stworzenia obiegu informacji tak aby każdy wiedział co trzeba zrobić. Delegaci powinni podać swoje adresy, na szczęście nowa strona www rozwiąże te problemy.
Związki z innymi profesjami , np. z arteterapeutami są silne, lecz jest to problematyczne "małżeństwo". Problem polega na tym, ze muzykoterapia jest silna, a nasi koledzy być może obawiają się naszej pozycji; my zwykliśmy pracować w grupie, gdzie wzajemnie się wspieramy i wykorzystujemy badania naukowe, jakie prowadzimy do doskonalenia naszej pracy i tworzenia płaszczyzny do dyskusj..

EMTR - Europejski Rejestr Muzykoterapeutów. Członkowie Grupy uważają, że muzykoterapia odnosi korzyści z powiązań z instytucjami kształcenia akademickiego, badacze muzykoterapii mają wsparcie ze strony tego systemu
Jakie jest stanowisko autorów Rejestru w kwestii liczby godzin superwizji i autoterapii?

Julie Sutton skomentowała to w ten sposób, że Zarząd doszedł do wniosku iż to jest ogromne zadanie i będzie czas na dokonanie zmian jako ze proces rejestracji szybko nie nastąpi. Obecna sytuacja nie jest taka sama jaka będzie za trzy lata. Julie stwierdziła, że jest zainteresowana sprawą komunikacji między krajami .Rzuciła pomysł (nie obowiązującą propozycję) aby tłumaczyć ważne komunikaty, tak aby pomoc komu trzeba W odpowiedzi na to Niemcy odpowiedziały, że statuty, ustawy, objaśnienia dotyczące procedur zostały przetłumaczone na niemiecki.
Strona internetowa pomoże w zapoczątkowania jak najlepszej praktyki translatorskiej.
Hiszpania powiedziała, ze te dokumenty powinny znaleźć się na stronie www. Szwecja powiedziała, że ta dyskusja w Grupie Północnej nie dotyczyła tłumaczeń ale tego, czy postawione przez nas pytania spowodują jakąś reakcję, odzew.. Monika poprosiła o podanie przykładu - w odpowiedzi stwierdzono, ze przykładem może być wymagany od reprezentantów krajowych doroczny raport. Julie wymieniła zadania, jakie trzeba wykonać w ciągu roku i uznała, ze to dobry przykład. Szwecja nadmieniła, ze Zarząd gromadzi dużo informacji i ze dobrze byłoby wiedzieć, jak są one wykorzystywane. Finlandia powiedziała, że członkom trudno jest spotykać się w okresie między ogólnymi zebraniami z uwagi na odległości, ale skoro Zarząd spotyka się co tydzień mógłby przekazywać informacje (o treści tych spotkań) do członków. Holandia poprosiła o większe zaangażowanie w ciągu całego roku. Julie powiedziała, ze czuje wielkie zaangażowanie i gotowość do pracy członków Grupy i podziękowała za ich pomocne komentarze.. Szwecja poprosiła o interpretację tego, co dla EMTC (tj. Europejskiego Komitetu Muzykoterapii) oznacza superwizja i "osobiste doświadczenie muzykoterapii". Niemcy stwierdziły, ze przecież istnieją definicje tych terminów. Julie powiedziała, ze dobre są wspólne posiedzenia i przeglądanie materiałów, Szwecja czytając dokumenty doszła do wniosku, że mamy na myśli zupełnie różne rzeczy. Julie powiedziała, że wrócimy do tematu poruszonego przez Szwecję podczas obrad popołudniowych.

Europa Środkowa
Sprawa płacenia składek dotyczy wszystkich stowarzyszeń w Europie środkowej ale im bardziej na wschód tym gorzej.Za tę sytuację odpowiadają reprezentanci krajowi. Sprawa nowych członków, nie mogli tu przyjechać ale zaproponowany kontekst spotkania we Wiedniu może uczyni ich przyjazd bardziej wykonalnym. Dyskutowano o przyszłości Euro[perskiego Komitetu Muzykoterapii (EMTC) i propozycjach Zarządu. Austria mówiła i mówi, ze 3. listopada rozpisany będzie konkurs na nowego profesora (muzykoterapii)i trwać będzie tylko miesiąc i Austria prosi abyśmy powiadomili o tej wspaniałej pracy nasze stowarzyszenia. Tak więc proszę się tym zainteresować. Ważną sprawą są składki członkowskie i związane z tym procedury. Julie omówi tę sprawę i przedstawi dokumenty na spotkaniu popołudniowym.

Europa Południowa
Dyskusja toczyła się wokół wymiany informacji, kiedy jesteśmy tutaj jesteśmy bardzo przyjacielscy, mamy masę pomysłów ale jak wrócimy do domu, nie mamy zbyt wiele czasu. Grupa postanowiła, ze chce dzielić się informacjami, postanowiła ułożyć listę zadań do wykonania w przyszłym miesiącu i stworzyć możliwość potwierdzenia ich wykonania. Problemem jest fakt, ze w każdym kraju istnieje wiele stowarzyszeń zawodowych. Grupa chce, aby EMTC jasno określił co to jest zawodowe stowarzyszenie. Naszym zadaniem na przyszły miesiąc będzie przekazanie informacji o standardach do wszystkich stowarzyszeń na południu Europy i przejrzeć ten materiał w maju..
Niemcy odpowiedziały, ze Monika już podała w roku 2003 definicję EMTC, ale nie jest ona szeroko dostępna i będzie przedstawiona Generalnemu Zgromadzeniu dziś po południu. Austria zapytała, jak przedstawia się sprawa naszego statutu w Parlamencie Europejskim.. Julie odpowiedziała, ze były spotkania z komisją europejską, ale w tym roku Zarząd nie spotkał się (sc. Z komisją). W poczuciu Julie więcej pracy należy poświęcić sprawie Europejskiego Rejestru Muzykoterapeutów zanim dojdzie do następnego spotkania w Brukseli. Monika wyraziła opinię, że EU nie jest właściwym miejscem dla muzykoterapii do jej oficjalnego uznania. Poparcie polegało na tym, ze my zbudowaliśmy naszą własną organizację i trzymajmy się tego, to jest jasne; "nie zwracać się w stronę Unii," skoro jest z tym tyle roboty.. Belgrad powiedział, że psychoterapia w tym kraju uznana została przez Unię , w odpowiedzi na słowa reprezentanta Zjednoczonego Królestwa (UK) , że Unia nie zajmuje się rejestracją państwową w poszczególnych krajach.
Julie zwróciła się z pytaniem do wszystkich obecnych, jak przedstawia się sprawa z uznaniem przez państwo muzykoterapii w poszczególnych krajach - okazało się, że muzykoterapia jest uznawana w 60% do 70% krajów członkowskich reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Niemcy powiedziały, że wysłały do Julie informacje dotyczące tego, jakie kraje posiadają rejestry muzykoterapeutów. Monika zapytała o ten list, bo trzeba rozesłać go do wszystkich członków EMTC. Luxemburg poprosił o wyjaśnienie słowa "rejestr" i tego czy chodzi o krajowy (państwowy) rejestr czy o wykazy, jakie posiadają stowarzyszenia, albo też o indywidualne licencje. Grupa chciała wyjaśnienia terminów "licencja", "rejestracja". "Lista" oraz "legalny dokument".
Koniec cz. 1.
Tłum. W. Szulc

Strona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego