Kajros


Idź do treści

ECARTE


ECARTE (European Consortium for Arts Therapies Education)


czyli Europejskie Konsorcjum Edukacji w Arteterapii jest organizacją zrzeszającą uniwersytety europejskie, na których wykładane są różne rodzaje terapii przez sztukę - cztery podstawowe dziedziny to: Arteterapia przez sztuki plastyczne, Muzykoterapia, Dramoterapia , Terapia tańcem, a w Holandii dodatkowo jeszcze Hortikuloterapia (terapia ogrodowa). Organizacja ta powstała w roku 1991, z inicjatywy Anglii, Holandii oraz Niemiec i aktualnie zrzesza 30 uniwersytetów z 16 krajów, a jej celem jest troska o standardy kształcenia arteterapeutów
w krajach należących do Unii Europejskiej.

Podstawowym warunkiem przynależności do ECArTE jest przestrzeganie przez dany uniwersytet zasad Procesu Bolońskiego (3-poziomowy system studiów: licencjackie, magisterskie i doktorskie) oraz przynależność do programu ERASMUS (międzynarodowa wymiana studentów
i wykładowców).

ECArTE umożliwia swoim członkom:

- pomoc w układaniu programów kształcenia,
- dostęp do zasobów wiedzy z różnych dziedzin terapii przez sztukę,
- ustawiczne dokształcanie w formie kursów i warsztatów organizowanych przez poszczególne uniwersytety,
- przedstawianie wyników prowadzonych badań oraz stosowanych metod na organizowanych co roku europejskich konferencjach o zasięgu światowym, bo gromadzących dyplomowanych arteterapeutów nie tylko z Europy ale też z obu Ameryk, Azji ,Afryki i Australii
- publikowanie tematów i streszczeń prac promocyjnych na stopień naukowy magistra i doktora w Europejskim Rejestrze Badań Naukowych z Arteterapii.


Zgromadzenie Ogólne ECArTE działa jak międzynarodowa komisja akredytacyjna: spotyka się co roku w innym kraju członkowskim; w latach poprzednich były to m.in. Estonia, Irlandia, Niemcy, Luxemburg, Anglia, Włochy, po to by rozpatrywać wnioski i głosować nad kandydaturami uczelni pragnących należeć do ECArTE. Kolejne odbędzie się we Wroclawiu 17-19.04.2008 r. a kandydować będą, przedstawiając swoje programy nauczania uczelnie z Polski, Finlandii, Belgii i Łotwy.

Z polskich uczelni, jak na razie, do ECArTE należy tylko Uniwersytet Wroclawski, przyjęty w roku 2004, na podstawie zaakceptowanego przez ECArTE programu studiów doktorskich z pedagogiki, w którym jest moduł "Arteterapia". Studenci zainteresowani arteterapią w ciągu czterech lat studiów przygotowują z tej dziedziny rozprawy doktorskie; jak dotąd takie doktoraty obroniły: dr Joanna Gładyszewska - Cylulko, dr Anita Stefańska i dr Diana Gulińska - Grzeluszka, trzy dalsze dysertacje na temat arteterapii czekają na obronę w roku 2008.

Reprezentująca w ECArTE Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Wita Szulc pełni ponadto, z wyboru, jaki miał miejsce na Zgromadzeniu Ogólnym ECArTE 1 maja 2004 roku w Bremie funkcję Reprezentanta ECArTE na Kraje Europy Środkowej i Wschodniej i aktywnie uczestniczy w pracach tej organizacji.

W dniach 17-19.04.2008 r. Uniwersytet Wroclawski gościł kolejne Zgromadzenie Ogólne ECArTE. To wielkie międzynarodowe spotkanie zorganizował Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Zarządu Głównego Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros". W załączeniu program Dnia Polskiego (Referaty w języku polskim) oraz tzw. Agenda-plan zamkniętych spotkań w języku angielskim, dostępnych tylko dla członków General Assembly ECArTE (Zgromadzenia Ogólnego ECArTE).

"Pomostem" między obiema częściami konferencji była publiczna prezentacja, przed całym Zgromadzeniem "ECArTE", doktoratów
z arteterapii obronionych na Uniwersytecie Wrocławskim. Tezy swoich dysertacji zaprezentowały w języku angielskim:

Dr Anita Stefańska : Dramoterapia ukierunkowana na poczucie własnej godności młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
Dr Joanna Gładyszewska - Cylulko: Wykorzystanie wizualizacji i wybranych technik arteterapeutycznych w pracy z dziećmi nieśmiałymi,
Dr Diana Gulińska - Grzeluszka : Wykorzystanie Mobilnego Modelu Rekreacji Muzycznej do niwelowania przejawów zachowań agresywnych dzieci 11-12-letnich.


Po dyskusji prezenterki nagrodzono brawami a p. dr Sarah Scoble, v-ce prezydent ECArTE, zaprosiła je do przesłania swoich tekstów
na międzynarodową stronę www.ECArTE oraz do rejestru prac promocyjnych "ECArTE".

Uczestników Zgromadzenia Ogólnego ECArTE można również zobaczyć, bo większość ma zdjęcia, na stronie internetowej ECArTE.

Zamknięte obrady Zgromadzenia koncentrowały się wokół programów edukacji w arteterapii w poszczególnych krajach. Trzy nowe uczelnie: z Francji (Nantes), Łotwy (Riga) i Polski (WSHE w Łodzi) wystąpiły z wnioskami o przyjęcie do ECArTE. Decyzji nie podjęto na Zgromadzeniu: programy tych uczelni rozesłano drogą internetową do wszystkich uczelni - członków "ECArTE" (30) z prośbą
o ustosunkowanie się do nich i oddanie głosu "za" lub "przeciw". Zgodnie z zasadami obowiązującymi w ECArTE ewentualne przyjęcia nastąpią po roku, na kolejnym Zgromadzeniu Ogólnym. Po dyskusji przyjęto zaproszenie profesora Miroslava Prstacicia z Uniwersytetu
w Zagrzebiu i ustalono, że GA ECArTE w roku 2009 odbędzie się w Chorwacji.


Strona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego