Kajros


Idź do treści

CERTYFIKATYRegulamin przyznawania

CERTYFIKATU ARTETERAPEUTY

nadawanego przez

Stowarzyszenie Arteterapeutów Polskich "Kajros"


I. Informacje ogólne

1§. Certyfikaty przyznawane przez Komisję Certyfikacyjną, a powołaną przez Zarząd Główny SAP "Kajros" będą posiadały następujące specjalizacje: arteterapia wizualna, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia, dramoterapia.

2§. Stowarzyszenie przyznaje dwa odrębne certyfikaty:
a) Certyfikat Arteterapeuty Szkolnego,
b) Certyfikat Edukatora Arteterapii.

a) Certyfikat Arteterapeuty Szkolnego poświadcza kompetencje zawodowe w zakresie prowadzenia:
arteterapii dziecięcej,
arteterapii rozwojowej,
arteterapii rehabilitacyjnej,

b) Certyfikat Edukatora Arteterapii poświadcza kompetencje zawodowe w zakresie praktyki i edukacji:
arteterapii dziecięcej,
arteterapii rozwojowej,
arteterapii rehabilitacyjnej,
arteterapii dorosłych,

3§. Certyfikat Arteterapeuty może otrzymać członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros" z wykształceniem wyższym po dopełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

II. Warunki uzyskania Certyfikatu Arteterapeuty

4§. Warunki uzyskania Certyfikatu Arteterapeuty Szkolnego:

Trzyletnia udokumentowana działalność z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych,

Uzyskanie przez kandydata 100 punktów, w tym 50 punktów obowiązkowych i 50 punktów dodatkowych,

Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komisję Certyfikacyjną.

Punkty obowiązkowe kandydat uzyskuje przez:

Zdobycie wykształcenia z zakresu arteterapii w ramach studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych (50 punktów).

5§. Warunki uzyskania Certyfikatu Edukatora Arteterapii:

Trzyletnia udokumentowana działalność z wykorzystaniem technik arteterapeutycznych,

Uzyskanie przez kandydata 200 punktów, w tym 100 punktów obowiązkowych i 100 punktów dodatkowych,

Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komisję Certyfikacyjną.

Punkty obowiązkowe kandydat uzyskuje przez:

Zdobycie wykształcenia z zakresu arteterapii w ramach studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych (50 punktów).

Ukończenie dodatkowych studiów przed lub podyplomowych lub zaliczenie minimum 100godzin szkoleń z zakresu arteterapii realizowanych w formie kursów, szkoleń, warsztatów, cyklów wykładów (50 punktów).

III. Punkty dodatkowe

6§. Punkty dodatkowe kandydat może uzyskać przez:

Przedstawienie referatu, doniesienia, prezentacji na temat arteterapii na konferencjach krajowych (20 punktów), międzynarodowych (30 punktów).

Udział w konferencji na temat arteterapii (10 punktów).

Publikacje, udział w programie radiowym, telewizyjnym na temat arteterapii (10 punktów).

Udział w szkoleniu (5 punktów).

Udział w warsztatach (15 punktów)

IV. Procedura przyznawania Certyfikatów Arteterapeuty

7§. Kandydat ubiegający się o Certyfikat Arteterapeuty składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dopełnienie warunków certyfikacyjnych do Zarządu Głównego SAP "Kajros".

8§. Komisja Certyfikacyjna sprawdza dostarczoną dokumentację. W przypadku spełnienia warunków certyfikacyjnych podejmuje decyzję o przyznaniu Certyfikatu. Ważność Certyfikatu określa się na 5 lat.

9§. Decyzję o przedłużeniu ważności Certyfikatu podejmuje Komisja.Certyfikacyjna na wniosek zainteresowanego.

V. Opłaty

10§. Opłata rejestracyjna wnoszona wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania certyfikacyjnego wynosi 100 zł. (płatne na konto Stowarzyszenia).

11§. Opłata za wydanie lub przedłużenie ważności Certyfikatu wynosi 200 zł. (płatne na konto Stowarzyszenia).

12§. Wysokość wymienionych powyżej opłat może ulec zmianie.

VI. Postanowienia końcowe

13§. Wzór Certyfikatu Arteterapeuty ustalony zostanie przez uchwałę ZG SAP "Kajros".

14§. Posiadacz Certyfikatu Arteterapeuty Szkolnego może ubiegać się o przyznanie Certyfikatu Edukatora Arteterapii. W takiej sytuacji poprzednio zgromadzone punkty są sumowane.

15§. Osobą, którym odmówiono przyznania lub przedłużenia Certyfikatu Arteterapeuty przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego SAP "Kajros" w terminie do 14 dni.

16§. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może dokonywać zmian w procedurze przyznawania Certyfikatów na podstawie analizy dotychczasowej pracy i osiągnięć kandydata.

17§. Regulamin i ewentualne jego zmiany zatwierdza Zarząd Główny SAP "Kajros".

VII. Superwizorzy rekomendowani przez ZG SAP "Kajros"Prof. dr hab. Wita Szulc (Poznań/Wrocław) - arteterapia i biblioterapia,


Prof. dr hab. Andrea Jaworska (Lublin) - muzykoterapia,


Prof. dr hab. Wiesław Karolak (Łódź) - arteterapia wizualna,


Dr hab. Agnieszka Gmitrowicz (Łódź) - arteterapia wizualna,


Mgr Anna Dolczewska - Samela (Poznań) - psychoterapia,


Dr Paweł Cylulko (Wrocław) - muzykoterapia,


Lek med. Maciej Kierył (Warszawa) - muzykoterapia.

Informacja o dokumentach certyfikacyjnych dla ubiegających się o Certyfikat Arteterapeuty

1. Kandydat ubiegający się o przyznanie Certyfikatu Szkolnego lub Certyfikatu Edukatora Arteterapii przesyła listem poleconym do Zarządu Głównego SAP "Kajros" następujące dokumenty:

wypełniony "Arkusz kandydata",

krótki wniosek o wszczęcie procedury certyfikacyjnej,

opinię przełożonego na temat pracy arteterapeutycznej kandydata,

kserokopie potwierdzające dopełnienie warunków certyfikacyjnych,

kserokopia opłaty składek członkowskich za rok bieżący.

2. "Arkusz kandydata" powinien wypełniony być czytelnie i bez skreśleń.

3. Punkty od 4 - 10 "Arkusza kandydata" (potwierdzające dopełnienia warunków certyfikacyjnych) winny być przygotowane w formie ponumerowanych załączników (kserokopie) wraz ze wskazaniem, do której pozycji na "Arkuszu" się odnoszą.

4. Kandydat zobowiązany jest do okazania oryginałów dokumentów Komisji Certyfikacyjnej przy ostatecznym opiniowaniu wniosku w dniu zamknięcia postępowania.

5. Z "Arkusza kandydata" mogą korzystać również osoby ubiegające się o przedłużenie ważności Certyfikatu Szkolnego lub Certyfikatu Edukatora Arteterapii.

6. Tak przygotowaną dokumentację certyfikacyjną kandydat wysyła listem poleconym do Zarządu Głównego SAP "Kajros" na adres Sekretarza ZG.

Dokumenty potwierdzające dopełnienie warunków certyfikacyjnych:

poświadczenie nie zalegania ze składkami członkowskimi na rzecz SAP "Kajros" (ksero wpłaty),

potwierdzony przez dyrektora placówki, w której pracuje kandydat ubiegający się o Certyfikat Arteterapeuty opis pracy arteterapeutycznej z okresu 3 lat (pisemne oraz w miarę możliwości w formie wizualnej),

pinia kierownika placówki na temat pracy arteterapeutycznej kandydata.

a) punkty obowiązkowe:

ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych potwierdzone notarialnie lub przez dyrektora placówki,

poświadczone ksero świadectwa ukończenia studiów przed lub podyplomowych lub ksero zaliczenia minimum 100 godzin szkoleń z zakresu arteterapii realizowanych w formie kursów, szkoleń, warsztatów, cyklów wykładów (w przypadku ubiegania się o Certyfikat Edukatora Arteterapii).

b) punkty dodatkowe:

poświadczenie uczestnictwa w konferencjach naukowych,

ksero publikacji,

poświadczenie udziału w programie radiowym, telewizyjnym na temat arteterapii (pisemne lub w formie wizualnej),

zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniach,

zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach.

certyfikat.doc - Regulamin przyznawania certyfikatu - dokument do druku

inform_cert.doc - Informacja o dokumentach certyfikacyjnych dla ubiegających się o Certyfikat Arteterapeuty - dokument do druku

arkusz.doc - Arkusz kandydata ubiegającego się o certyfikat Arteterapeuty - dokument do druku
Lista posiadaczy "Certyfikatu Arteterapeuty"

nadanego przez

Komisję Certyfikacyjną

Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich "Kajros"Lp. / Imię i Nazwisko / Nr certyfikatu

1. Ireneusz Lesicki - 1/2004, 2011
2. Mirosława E. Lisowska - 2/2004, 2011
3. Dorota Lesicka - 3/2004,2011
4. Małgorzta Głowacka - 4/2004,2011
5. Katarzyna Szeliga - 5/2005,2011
6. Andrea Jaworska - 6/2005
7. E. Płonkowska - 7/2005
8. B. Kasprzyk - 8/2005
9. Diana Gulińska - Grzeluszka - 9/2005/2011
10. B. Hołówka - 10/2005
11. Iwona Borecka - 11/2005
12. J. Urantówka - 12/2005
13. M. Kierył - 13/2006
14. Anita Stefańska - 14/2006/2011
15. Zygmunt Baranek - 15/2006
16. Krzysztof Samela - 16/2007
17. E. Szmidt - 17/2007
18. E. Zayed - 18/2008
19. D. Gołąb - 19/2008
20. A. Glińska-Lachowicz - 20/2009
21. Wojciech Kotylak - 21/2009/2015
22. Katarzyna Burzyńska - 22/2009
23. Violetta Marcinkowska - 23/2009/2015
CH. Andrea Jaworska - CERTYFIKAT HONOROWY - 1/2010
Magdalena Nowakowska - CERTYFIKAT HONOROWY- 2/2010
24. Katarzyna Strojna - 24/2010
25. Sylwia Majcher - 25/2010
26. Anna Zydroń - 26/2011
27. Anna Przybysz - Kopaczka - 27/2011
28. Sławomir Krzyśka - 28/2011
29. Aleksandra Walkowicz - 29/2012
30. Anna Rojewska – Nowak - 30/2012/2015
Wita Szulc - CERTYFIKAT HONOROWY - 3/2014
31. Marta Holeksa - 31/2014
32. Hanna Smoczek - 33/2014
33. Justyna Rubińska - 34/2014
34. Joanna Ślązak - 35/2014
35. Dorota Izdebska - 36/2015
36. Marzena Ryś - 37/2015
37. Andrzej Stogowski - 32/2014/2017
38. Marzena Bogus - 38/2016
39. Bożenna Krukowska - 39/2016
Wiesław Karolak - CERTYFIKAT HONOROWY - numer 4/2016
40. Dorota Wroczyńska - 40/2017
UWAGA!
Komisja certyfikacyjna KAJROS rozpatruje kolejne wnioski o certyfikat raz do roku w miesiącu maju.
Informujemy również o zmianie wszystkich dotychczasowych zaświadczeń certyfikacyjnych.
W nowej wersji otrzymacie Państwo m.in. POTWIERDZENIE O WASZEJ SPECJALNOŚCI ARTE, czyli wyartykuujemy (ZGODNIE Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI) jaki rodzaj działań JEST DLA PAŃSTWA REPREZENTATYWNY, ponadto uściślimy dane formalne.
Bardzo prosimy Koleżanki i Kolegów o cierpliwość oraz o dosyłanie wszelkich nowych zaświadczeń z Waszych osiągnięć w obszarze teorii i empirii czy zyskanych w Polsce i świecie kompetencji (KURSY, DOSKONALENIA, KONFERENCJE, SEMINARIA NAUKOWE, WARSZTATY, itp.)
PONADTO gwarantujemy żywe, aktualne zamieszczanie Państwa artykułów, czy doniesień z badań. Zachęcamy do dzielenia sie Waszymi osiągnięciami np. edukacyjno - terapeutycznymi czy artystyczno - rehabilitacyjnymi a może kreacją projektów, programów, pokazem scenariuszy akcji, lekcji, obozów czy innych planów.
Czekamy, pozdrawiamy.
Zarząd

Strona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego