Kajros


Idź do treści

DR ANITA STEFAŃSKA

KONFERENCJE, PUBLIKACJEPUBLIKACJE

1.
Teatroterapia jako antidotum przed odrzuceniem. Studia Pedagogiczno- Artystyczne. T II. IPA UAM Poznań 2002

2.
Nadać zabawie inne znaczenie. Studia Pedagogiczno- Artystyczne. T II. IPA UAM Poznań 2002

3.
Zastosowanie baśni i bajki w arteterapii. "Wspólne tematy" nr 11-12, 2001

4.
Zajęcia dramy dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Biuletyn Informacyjny PTD nr 24, 2003

5.
Zachować godność czyli o artystycznym teatrze ludzi niepełnosprawnych umysłowo. " Wspólne tematy" nr 10,2004

6.
Opis projektu badawczego na przykładzie wybranych spotkań dotyczących realizacji scenki teatralnej <Kłamstwo> w: ( red.) K.Krasoń, B.Mazepa- Domagała. Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja- samorealizacja- wsparcie. Katowice 2005

7.
Zadania reżysera w pracy terapeutyczno- teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. w: (red.) K.Krasoń, B.Mazepa- Domagała. W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące. Katowice 2006

8.
Using the theatrical activities in the process of developing the sense of dignity at the youth with mental disability of light degree. Polish Journal Of Applied Psychology nr1, vol.4., 2006

9.
Funkcje teatru wobec osób niepełnosprawnych umysłowo. w: ( red.) A. Jaworska, M.Nowak i inni. Od teatru do terapii .T I. Miedzy teorią a praktyką. Lublin 2006

10.
Warunki konieczne w procesie nabywania lub utraty poczucia godności osobistej. w: (red.) M.Jedrzejko W.Bożejewicz . Człowiek w sieci zniewolonych dróg. Akademia Humanistyczna .Pułtusk 2007 - recenzja książki " Refleksje o edukacji" pod red. M. Lewicki . wyd. II LO, Ostrów 2007

11.
Człowiek jest dobry : grzech i odmienność, czyli o warsztatach teatroterapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. w: (red.) K.Krasoń, B.Mazepa- Domagała. Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji. Katowice 2007

12.
Holeksa M., Stefańska A.: Rehabilitacja fizyczna i społeczna oraz poprawa obrazu siebie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim poprzez wybrane metody arteterapii, (w:) Wschód - Białoruś - Zachód. Współpraca w obszarze problemów kształtowania i polepszania zdrowia. Materiały międzynarodowego sympozjum, Brześć 2007

13.
O konieczności prowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w szkole średniej. w: (red.) M. Lewicki. Refleksje o edukacji. Kompetencjach w kształceniu. Ostrów Wlkp 2007

14.
Dramaterapia jako proces nadawania znaczeń przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. w: (red.) A.Błachnio, M. Drzewowski, M.Schneider, W.Maliszewski. Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń 2008

15.
Przeciw bierności czyli o rozwojowym walorze teatroterapii. w:(red.)A.Keplinger. Bierność społeczna. Warszawa 2008

16.
Terapeutyczno - rozwojowe funkcje procesu gry. Między dramą, dramaterapią a psychodramą. w: (red.) K..Krasoń, B.Mazepa-Domagała. Wyrazić i odnaleźć siebie czyli o sztuce, ekspresji ,edukacji i arteterapii. Katowice-Mysłowice 2008

17.
W pustej przestrzeni czyli o wykorzystaniu metody stylizacji w pracy teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. w: Kwartalnik "Arteterapia. Terapia sztuką w praktyce", 2008, cz.1. nr 1, cz.2. nr 2

18.
Teatroterapia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wokół standardów jakości pracy terapeutycznej w porównaniu ze standardami imprez artystycznych. w: ( red.) M. i T. Siemież , Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka , Wrocław 2008.

19.
Teatr szkolny jako miejsce oddziaływań wychowawczych w procesie dorastania. w:(red.) E. Augustyniak , Kultura organizacyjna szkoły, wyd. Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych , ISBN 978- 83-7464- 201-9 , s.257- 264, Kraków 2009


20.
Wychowanie do komunikacji i dialogu. w: (red.)M. Lewicki, Refleksje o edukacji. Wokół wychowania. Ostrów Wielkopolski 2009 Wyd.I LO ,Wyd. Galeria Ostrów Wlkp., ISBN 937-83-600027-29-5 s.129-138, Ostrów Wlkp. 2009


21.
A.Stefanska, M.Szabelska Holeksa. Między autorytetem a tożsamością zawodową nauczycieli. w: ( red.) K.Błaszczyk, M.Drzewowski, W.Maliszewski, Komunikacja społeczna a zarządzanie we wsól czesnej szkole, Wyd.A.Marszałek, ISBN 978-83-7611-138-4 s.222-230, Toruń 2009


22.
Program przedmiotu dramoterapia i scenariusze zajęć. w: (red.)W.Szulc, J.Cylulko. M.Furmanowska Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich. Uniwersytet Wrocławski w ECArtE, Wyd. Atut ,ISBN: 978-83-7432-618-6 , s. 105-110, Wrocław 2010


23.
Wartość dobrego doświadczenia czyli o potrzebie i znaczeniu przestrzeni arteterapeutycznej w szkole ponadpodstawowej. w:( red.) J.Podgórecki, A.Dąbrowska, K.Czerwiński, Bezpieczeństwo w perspektywie komunikowania społecznego i jego edukacyjne uwarunkowania , Wyd. A.Marszałek,ISBN 978-83-7611959-5 s.133-153, Toruń 2011


24.
Dialog w przestrzeni estetycznej teatroterapii czyli o tym jak wykorzystać proces gry w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. w: (red.) W.Heller , Czy polska szkoła ceni dobrą rozmowę? Wyd.UAM WPA Poznań-Kalisz, ISBN978-83-62135-28-8 s.107-125, 2011


25.
Stimulating the creative potential of participants of Social Care Houses through the process of theatre therapy. W: Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě, (red.) Miroslav Bargel, jr.Emília Janigová, Ewa Jarosz (ed.) Brno 2012 ,ISBN 978-80-87182-27-7, s.962-969, 2012


26.
Specjalna oferta szkoły? Czyli warsztaty arteterapeutyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli. w: (red) Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji, red. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-318-9, s.195-207, 2012


27.
Teatr szkolny jako miejsce afirmacji kultury dorastania. w: (red.)M.Lewicki, Refleksje o edukacji. Kształcenie licealisty,wyd.ILO i Galeria , Ostrow wlkp 2012 ISBN 937-83-60027-65-3, s.17-25, 2012


28.
Sztuka jako narzędzie resocjalizacyjne czyli o arteterapii i jej wybranych metodach w procesie pozytywnej zmiany w: (red) B.Skwarek, J.Herberger, J.Cichla, Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej , Wyd.PWSZ Głogów, Głogów 2012 ISBN 978-83-63-349-00-4 , s.139-155, 2012


29.
Kogo grasz? … wielokulturowość w praktyce teatru - także szkolnego ( stymulatory pedagogów). w: Komunikacja społeczna w i dla multikulturowości.Perspektywa edukacyjna, red. W.J. Maliszewski, M. Korczyński, K.Czerwiński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. s.155-174, 2012


30.
Teatr terapeutyczny w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych. Kulisy warsztatu. w: (red.) E.Józefowski, J.Florczykiewicz ,Arteterapia jako praktyka oddziaływań artystycznych i terapeutycznych, Poznań-Kalisz 2012 , ISBN 978-83-62135-67-7,S.160-181, 2012


31.
Uprawianie teatru w kontekście amatorskiej aktywności artystyczneji działalności arteterapeutycznej w: (red.) Arteterapia w wymiarze kreacji, pod red.Anita Stefańska,Wyd.Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu ,Biblioteka Arteterapeuty, Poznań- Kalisz 2012, ISBN 978-83-62135-14-1, s.113-129, 2012


32.
Społeczny wymiar aktywizującego partnerstwa w arteterapii dorosłych. w: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka pod red. Miroslav Bargel, jr. Emília Janigová, Ewa Jarosz (ed.).Miloslav Jůzl Brno , ISBN 978-80-87182-43-7.s. 945-956, 2013


32.
Teatroterapia w nowoczesnej pracy socjalnej – refleksja praktyczna. w: (red.) M.Walencik, J.Hroncova, Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych , AKAPIT, Toruń 2013, ISBN 978-83-63955-17-5, S. 319- 330, 2013


32.
Zadania i strategie teatroterapii w pracy psychosocjalnej z osobami niepełnosprawnymi W : A.Dymer (red.) Troska o człowieka psychicznie chorego. Wsparcie, Terapia, Ochrona, Szczecin 2013, ISBN 978-83-61233-62-6 , s.521-534, 2013


33.
O spektaklu warsztatowym w praktyce psychosocjalnej w :Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie, (red.), I. Jajte –Lewkowicz, J.Michałowska, A.Piasecka, Wyd.Officyna, Łódź 2013, ISBN 978-83-62409-33-4, s.367- 380, 2013


34.
Stefańska a.; Styczyńska, ???????????? ?????? ?o??????? ???????????? ???????? ? ???????????????? ???????? ??????? w: (???.)?.?.????????????????? ??????????? - ???????? ? ???? ??????? / materiały pokonferencyjne /Omsk ISBN 978-5-89982-467-8, S117-125, 2013


35.
Interakcje w teatralnej terapii ... czyli o tym jak proces wspólnego tworzenia może weryfikować umiejetności komunikacyjne. w: Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi , (red.) A.Błachnio, J.Kryza, W.Maliszewski , Wyd. PWSZ w Pile, Piła ISBN 978-83-62617-27-2 ,S.262-271, 2014


36.
Teatroterapia w modelu MDT w obszarach profesjonalnego pomagania - w kierunku aktywności komunikacyjnej osób niepełnosprawnych. Sociální pedagogika ve službě člověku a společnosti, Silvia Neslušanová, Ingrid Emmerová ,Ewa Jarosz (ed.) , Brno 2014, ISBN 978-80-88010-01-2, s. 861-870, 2014


37.
??????????? ????????????? ??????? ???-??????? ? ???????? ????????????? ??????????? ? ????????? ????????? ? ???????????? ???????. ???. ????????? ?.?. (???. ???.), ??????? ?.?., ????? ?.?., ?????? ?.?., ??????????? ?.?., ??????? ?.?., ???????? ?.?., ???????? ?.?. A????????? ???????? ????????????? ??????????? ??? 1/3:378.016(06)+8/9:378.016(06) ????? , 2014


38.
Stefańska A., Szulc W., Wykorzystanie arteterapii do kształcenia wrażliwości społecznej pedagogów i osób profesjonalnie pomagających. w: Aktualne zagadnienia profilaktyki zjawisk socjopatologicznych i jej profesjonalizacja, red. J. Hrancova , Emmerová, I, Bańska Bystrzyca 2014 978-80-557-0808-9, s.298-303, 2014


39.
Opportunities and Implications of Using Drama Therapy in Workshop Activities. w: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení , (ed.) Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz , Brno 2015, ISBN 978-80-88010-04-3, S.912-920, 2015
Prace zbiorowe pod redakcją:


1. Komunikacja społeczna w perspektywie dylematów współczesnej edukacji, red. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Anita Stefańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ISBN 978-83-7780-318-9, s.222

2. Konflikt - Negocjacje - Kultura - Komunikacja. Psychospołeczne uwarunkowania i aplikacje, red. A.Stefanska, A.Knocińska, E.Kwiatkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISBN 978- 83-7780-989-1, s.213

3. Arteterapia w wymiarze kreacji, pod red.Anita Stefańska,Wyd.Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu ,Biblioteka Arteterapeuty, Poznań- Kalisz 2012, ISBN 978-83-62135-14-1, s.243Monografia: Teatroterapia jako metoda kształtowania poczucia godności u osób niepełnosprawnych intelektualnie, Wyd,UAM , Biblioteka Arteterapeuty, Poznań – Kalisz 2012 , ISBN 978-83-62135-61-5, s.261

Monografia: O arteterapii, edukacji i sztuce –teksty rozproszone i niepublikowane , red. E.Jozefowski, A.Stefańska,M.Szabelska-Holeksa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012, ISBN 978-83-232-2481-5, S.421, Ilość stron: 422 : w tym A. Stefańska od s.157 do s.340

Artykuły w czasopismach:

1. 2010.Wokół podstawowych haseł teatroterapii – Część I. Próba ustaleń terminologicznych Czasopismo Internetowe Terapia przez sztukę 2010,2(1) na www.arteterapia.pl

2. 2011. Terminy Teatroterapii „enter Kultura”. Miesięcznik wymiany idei ISNN 1689-7439

3. 2015. Theatre therapy as an approach to social skills development “FRONTLINE. The Irish voice of Intellectual Disability” 28.04.2015 / www.fronline-ireland.com/category/drama/

Strona główna | ANKIETA ARTETERAPEUTY | KOMUNIKATY | ZARZĄD GŁÓWNY | STATUT STOWARZYSZENIA | KODEKS ETYCZNY | CERTYFIKATY | KONFERENCJE | WARSZTATY | SZKOLENIA | DEKLARACJA CZŁONKOWSKA | ECARTE | EMTC | WYDAWNICTWA | KONFERENCJE, PUBLIKACJE | GALERIA ZDJĘĆ | STRONY DOMOWE | LINKI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego